nema rezultata...
Nastava za I. godinu će se izvoditi za sva tri sveučilišna diplomska studija u akademskoj godini 2023./2024.


UPUTE ZA UPIS U I. GODINU STUDIJA dostupne su OVDJE
Svi zainteresirani pristupnici za drugi krug prijava za upis na sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo, Radiološka tehnologija i Fizioterapija, mogu dostaviti natječajnu dokumentaciju osobno na protokol Odjela (5. kat) zaključno do petka 29. rujna 2023. godine do 10:00 sati.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa temeljem prvog kruga prijava ne dostavljaju ponovno dokumente već trebaju pristupiti reguliranju upisa.


NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA DRUGI KRUG PRIJAVA

Popuniti i dostaviti na e-mail obrazac za dostavu e-računa - Svaki pristupnik drugom krugu prijava za upise, obvezan je poslati na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. popunjen i potpisan, skeniran obrazac za dostavu e-računa- Studentska referada će dostaviti svakom pristupniku e-račun na iznos od 13,27 EUR (100,00 HRK) na ime troška obrade prijave na razredbeni postupak.
- Ukoliko uplata ne bude napravljena temeljem ispostavljenog e-računa, neće se moći evidentirati kao ispravna i samim tim bit će neprihvatljiva, a prijava pristupnika smatrat će se nepotpunom i neće se razmatrati.
- Potvrdu o uplati temeljem ispostavljenog e-računa potrebno je priložiti s ostalom natječajnom dokumentacijom.

Dokumenti koje pristupnici
trebaju dostaviti na protokol
1. Popunjen obrazac "Prijava za upis" 

2. Presliku svjedožbe/diplome o završenom prijediplomskom studiju;

3. Presliku prijepisa položenih ispita na prethodnom studiju s prosjekom ocjena;

4. presliku potvrde o položenim ispitima Programa razlikovnog modula (diferencijski ispiti) SESTRINSTVO, FIZIOTERAPIJA, RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA s prosjekom ocjena;

5. (tri) preporuke nastavnika (ukoliko je prosjek ocjena s prijediplomske razine niži od 4.0);

6. preslika Rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem e-Građani. Ukoliko promjena prezimena nije evidentirana u Rodnom listu, preslika Vjenčanog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem e-Građani;

7. preslika Domovnice ili e-Domovnica generirana iz sustava e-Građani;

8. presliku osobne iskaznice;

9. presliku dokaza o radnom stažu na poslovima struke u odgovarajućim ustanovama (ugovor o radu, potvrda poslodavca ili neki drugi dokument kao dokaz);

10. za sveučilišni diplomski studij Radiološka tehnologija - svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti osoba, sukladno Pravilniku o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti – izvornik ili presliku;

11. dokaz o uplati naknade za trošak razredbenog postupka u iznosu od 13,27 EUR (100,00 HRK) temeljem dostavljenog e-računa;

Napomena: Preslike dokumenata ne trebaju biti ovjerene, originali dokumenata moraju biti dostupni na upit.