ŠEF Katedre za društveno – humanističke znanosti
Izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zamjenica ŠEFA Katedre za društveno – humanističke znanosti
Doc. dr. sc. Ana Ćurković
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Članovi katedre:

 1. izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
 2. doc. dr. sc. Ana Ćurković
 3. doc. dr. sc. Željko Kovačević
 4. Sonja Koren, prof., viši predavač
 5. izv. prof. dr. sc. Tonća Jukić
 6. prof. dr. sc. Mirko Klarić
 7. prof. dr. sc. Željko Mrnjavac
 8. prof. dr. sc. Dean Kružić
 9. izv. prof. dr. sc. Nada Tomasović Mrčela
 10. doc. dr. sc. Varja Đogaš
 11. doc. dr. sc. Ana Jeličić
 12. izv prof. dr. sc. Lana Kordić
 13. izv. prof. dr. sc. Slavica Kozina

Katedra za društveno humanističke znanosti je ustrojbena jedinica, koje sudjeluju u izvođenju i organiziranju nastavnog i znanstvenog rada koji se održava na odsjecima. Obveza Katedre je provoditi i usklađivati nastavnu i znanstvenu djelatnost na studiju, brinuti se o unaprjeđenju svih oblika nastavne i znanstvene djelatnosti, o izboru i unaprjeđenju nastavnih i znanstvenih kadrova i svim drugim pitanjima važnim za odvijanje nastavne i znanstvene djelatnosti. Članovi Katedre su nastavnici, znanstvenici i suradnici, koji izvode nastavu i obavljaju znanstveno-istraživački rad iz predmeta koji su u sastavu katedre.
Zadaci katedre su: donositi izvedbeni plan znanstvenog i nastavnog rada katedre, izraditi nastavni plan iz predmeta koji su u sastavu katedre za sve studije koji se izvode na Odjelu, predložiti plan novih kadrova, koordinirati rad na studijima Odjela, obrazovati svoje članove, pripremati udžbenike i skripte, imenovati voditelja i mentora studentima i mentore osobama u suradničkim zvanjima, pratiti i analizirati rezultate nastavnog i znanstvenog rada članova katedre.
Na čelu katedre je šef katedre, koji rukovodi radom katedre. Šefa katedre u slučaju nenazočnosti ili spriječenosti zamjenjuje njegov zamjenik. Za šefa katedre ili njegova zamjenika može biti izabran nastavnik Odjela u znanstveno-nastavnom ili nastavnom zvanju, koji izvodi nastavu iz predmeta koji su u sastavu katedre. Šefa katedre i njegov zamjenik za svoj rad su odgovorni katedri i pročelniku Odjela. Mandat šefa katedre i njegova zamjenika traje dvije godine i ista osoba može biti ponovno birana. Šefa katedre i njegova zamjenika, na prijedlog članova katedre i nakon pribavljenog mišljenja Stručnog vijeća Odjela, imenuje pročelnik Odjela. Šef katedre je dužan, nakon što bude predložen od članova katedre, prije imenovanja, predložiti program rada katedre. Katedra se sastaje prema potrebi, a najmanje dva puta u semestru. Na sastancima katedre se vodi zapisnik, čiji se primjerak dostavlja pročelniku Odjela. Katedra odlučuje većinom ukupnog broja članova katedre.
Djelokrug rada šefa katedre je: poduzimati inicijativu za rješavanje problema katedre pred Stručnim vijećem Odjela, pripremiti razvojne planove katedre, predlagati Stručnom vijeću Odjela pokretanje izbora u znanstveno-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja i na odgovarajuća radna mjesta, predlagati oblike i dinamiku stručnog usavršavanja i napredovanja nastavnika i suradnika na katedri, koordinirati rad unutar katedre, brine o kvaliteti i održavanju nastave za predmete u okviru katedre.
U skladu s razvojem Odjela mogu se reorganizirati i mijenjati nazivi postojećih katedri i ustrojavati nove katedre, a u svrhu unapređenja nastavne i znanstvene djelatnosti, boljeg i djelotvornijeg rada u organiziranju studija.

Predmeti katedre:
Engleski jezik za sestrinstvo I Komunikacijske vještine  Zdravstveno pravo
Engleski jezik za primaljstvo I Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo Tjelesna kultura I
Engleski jezik za fizioterapiju I Didaktika i metodika nastave Tjelesna kultura II
Engleski jezik za radiološku tehnologiju I Ekonomika u zdravstvu Zdravstvena psihologija
Engleski jezik za MLD I Temeljna etička pitanja u medicini i znanstvenim istraživanjima Sociologija zdravlja
Engleski jezik za sestrinstvo II (S) Informacijski sustavi u zdravstvu  
Engleski jezik II (P) Upravljanje u zdravstvu  
Engleski jezik za fizioterapiju II Pedagogija  
Engleski jezik za radiološku tehnologiju II Pravo pacijenta  
Engleski jezik za MLD II Sustavi zdravstvenog osiguranja  
Etika u zdravstvu Osnove upravljanja u zdravstvu