v. d. Pročelnika Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija
Pročelnik Katedre za radiološku tehnologiju
Tajnica Odjela i pomoćnica v.d. pročelnika Odjela za pravne poslove
Voditeljica Studentske referade
Voditeljica ispostave za studentska pitanja
Voditeljica Službe za kadrovske i opće poslove
Služba za zaštitu podataka
Voditeljica Odsjeka za računovodstvene poslove
Zamjenik v.d. pročelnika Odjela i pomoćnik v.d. pročelnika Odjela za razvoj i inovacije
Pročelnica Odsjeka za medicinsko – laboratorijsku dijagnostiku
zamjenica pročelnika Odsjeka za primaljstvo
viši predavač
Pročelnik Odsjeka za radiološku tehnologiju
Katedra za radiološku tehnologiju
Odsjek za fizioterapiju
zamjenica pročelnika Odsjeka za fizioterapiju
šef Katedre za fizioterapiju
Katedra za primaljstvo
viši predavač
Zamjenica pročelnika Katedre za radiološku tehnologiju
Šef Katedre za društveno humanističke znanosti
pomoćnik v.d. Pročelnika Odjela za kvalitetu
Povjerenik za studente s invaliditetom
Zamjenica pročelnice Katedre za društveno – humanističke znanosti
Pročelnik Odsjeka za fizioterapiju
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za radiološku tehnologiju
Katedra za primaljstvo
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Šef Katedre za primaljstvo
Pročelnik Odsjeka za primaljstvo
Katedra za fizioterapiju
Katedra za društveno humanističke znanosti
pomoćnik v.d. pročelnika Odjela za nastavu
v.d. šefa Katedre za sestrinstvo
zamjenik pročelnika Odsjeka za sestrinstvo
viši predavač
zamjenik v.d. šefa Katedre za sestrinstvo
viši predavač
viši predavač
Zamjenica pročelnika Odsjeka za radiološku tehnologiju
Pročelnica Katedre za temeljne medicinske znanosti
Katedra za društveno humanističke znanosti
viši predavač
Pomoćnica v.d. pročelnika Odjela za znanost i međunarodnu suradnju
Zamjenica pročelnice Odsjeka za medicinsko - laboratorijsku dijagnostiku
v.d. šefa Katedre za medicinsko laboratorijske dijagnostike
zamjenica v.d. šefa Katedre za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za primaljstvo
Katedra za radiološku tehnologiju
Katedra za fizioterapiju
Pročelnica Katedre za preventivnu medicinu
Katedra za društveno humanističke znanosti
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za primaljstvo
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za sestrinstvo
Tajnica pročelnika Odjela
spec. med. mikrobiologije s parazitologijom
Katedra za preventivnu medicinu
Katedra za sestrinstvo
pročelnica Odsjeka za sestrinstvo
dr.med., spec. psihijatar
Katedra za primaljstvo
Katedra za preventivnu medicinu
Katedra za primaljstvo
Zamjenica pročelnice Katedre za preventivnu medicinu
Katedra za radiološku tehnologiju
Katedra za primaljstvo
Katedra za sestrinstvo
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Služba za informatičko-računarske poslove
prof. dr. sc. Stipan Janković, prim. dr. med.
Uprava v. d. Pročelnika Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija
Katedra za radiološku tehnologiju
Pročelnik Katedre za radiološku tehnologiju
Crosbi
Google scholar
WoS


Pročelnik Odjela predstavlja Odjel i rukovodi njegovim radom, njegov je čelnik i voditelj. Pročelnik Odjela je odgovoran za svoj rad rektoru, Senatu i Stručnom vijeću Odjela. Dužnosti i prava pročelnika Odjela regulirana su čl. 18. Pravilnika o organizaciji i radu:
 • predstavlja Odjel i rukovodi njegovim radom,
 • ustrojava rad i poslovanje Odjela,
 • predlaže Stručnom vijeću zamjenika pročelnika Odjela,
 • predlaže Stručnom vijeću imenovanje svojih pomoćnika,
 • imenuje pročelnike odsjeka i pročelnike katedri, nakon pozitivnog mišljenja Stručnog vijeća,
 • brine se za zakonitost rada Odjela,
 • donosi pojedinačne akte iz područja radnih odnosa,
 • brine o radnoj disciplini i izvršavanju djelatnosti Odjela,
 • priprema, saziva, predsjedava i vodi sjednice Stručnog  vijeća,
 • provodi i potpisuje odluke koje donosi Stručno vijeće,
 • obavlja poslove vezane za ostvarivanje nastavnih, znanstvenih i odgojno- obrazovnih djelatnosti Odjela,
 • donosi i predlaže opće i pojedinačne akte u skladu sa zakonima i Statutom Sveučilišta,
 • ovjerava svjedodžbe, diplome i ostale isprave koje izdaje Odjel na temelju javne ovlasti,
 • temeljem odluke Stručnog vijeća raspisuje natječaj za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna, znanstvena, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta,
 • skrbi o nastavnom procesu, znanstvenom radu i o izvršavanju obveza nastavnika i studenata,
 • brine o rješavanju u pitanjima o pravima i dužnostima studenata,
 • osniva privremena povjerenstva za razmatranje određenih pitanja iz područja svog rada,
 • prati i potiče izdavačku djelatnost Odjela,
 • predlaže Strategiju razvoja Odjela i akcijske planove,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonima, ovim Pravilnikom, odlukama Stručnog vijeća, rektora i Senata.