Ljubica Žunić, dipl. iur., univ. spec. iur.
Uprava Tajnica Odjela i pomoćnica v.d. pročelnice Odjela za pravne poslove
Služba za zaštitu podataka
021 564 803
Poslovi koje obavlja tajnica Odjela:
 • rukovodi i usklađuje rad administrativnih službi Odjela,
 • prisustvuje sjednicama tijela uprave Odjela,
 • sudjeluje s pročelnikom i zamjenikom pročelnika u pripremanju sjednica Vijeća Odjela,
 • izrađuje ugovore o radu,
 • nadgleda postupak izbora nastavnika i suradnika koje obavlja Služba za kadrove,
 • sudjeluje u izradi izvješća i elaborata u dijelu koji se odnosi na funkcioniranje i rad službi Odjela;
 • po ovlaštenju pročelnika zastupa Odjel pred sudom, upravnim i drugim tijelima,
 • daje pravne savjete o zakonitosti sklapanja ugovora od strane Odjela s pravnim i fizičkim osobama;
 • daje pravna mišljenja iz područja radno-pravnih odnosa, izbora nastavnika i suradnika,
 • pomaže u rješavanju žalbi i pritužbi, zajedno sa voditeljicom referade i pomoćnikom pročelnika Odjela za nastavu,
 • prati i dovršava postupak akademskog priznavanja diploma stečenih u inozemstvu,
 • prati normativnu djelatnost i brine o usuglašavanju općih akata Odjela s važećim propisima i periodično se usavršava,
 • izrađuje nacrte općih akata,
 • obavlja pravne poslove koji se odnose na statusne promjene Odjela te poslove vezane za upis u sudski registar i upisnike državnih tijela,
 • vodi evidenciju korištenja godišnjih odmora zaposlenika,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Odjela,
 • za svoj rad odgovara pročelniku Odjela i zamjeniku pročelnika Odjela.Poslovi koje obavlja pomoćnik pročelnika Odjela za pravne poslove:
 • obavlja pravne poslove koji se odnose na statusne promjene Odjela te poslove vezane za upis u sudski registar i upisnike državnih tijela,
 • izrađuje opće akte i ugovore,
 • rukovodi i usklađuje rad Službe za kadrovske i opće poslove,
 • rješava molbe studenata u prvom stupnju,
 • sudjeluje u izradi izvješća i elaborata u dijelu koji se odnose na funkcioniranje i rad službi Odjela,
 • daje pravna mišljenja iz područja radno-pravnih odnosa, izbora nastavnika i suradnika,
 • daje pravne savjete o zakonitosti sklapanja ugovora od strane Odjela s pravnim i fizičkim osobama,
 • daje upravnim i stručnim tijelima mišljenje o nacrtima akata i pravna mišljenja o pitanjima iz djelatnosti rada Odjela,
 • prati normativnu djelatnost i brine o usuglašavanju općih akata Odjela s važećim propisima.