nema rezultata...
Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu sveučilišnih diplomskih i stručnih diplomskih studija u akademsku godinu 2023./2024.
Tekst Natječaja i Odluka Senata nalaze se u prilogu obavijesti.

PRIJAVE SE DOSTAVLJAJU ISKLJUČIVO POŠTOM OD 1. RUJNA DO 14. RUJNA 2023.

Tekst Obavijesti o Natječaju
Upisne kvote - Sveučilišni diplomski Sestrinstvo - 35
- Sveučilišni diplomski Fizioterapija - 20
- Sveučilišni diplomski Radiološka tehnologija - 30
Dostava podataka za e-račun  - Svaki pristupnik Natječaju obvezan je poslati na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. popunjen i potpisan, skeniran obrazac za dostavu e-računa- Studentska referada će dostaviti svakom pristupniku e-račun na iznos od 13,27 EUR (100,00 HRK) na ime troška obrade prijave na razredbeni postupak.

Prilikom dostave e-računa, pristupnici će dobiti i šifru pod kojom će njihove prijave biti objavljene na rang listama pristupnika koji su ostvarili pravo upisa. Rang liste neće sadržavati ime i prezime pristupnika, već navedenu šifru prijave.

- Ukoliko uplata ne bude napravljena temeljem ispostavljenog e-računa, neće se moći evidentirati kao ispravna i samim tim bit će neprihvatljiva, a prijava pristupnika smatrat će se nepotpunom i neće se razmatrati.

- Potvrdu o uplati temeljem ispostavljenog e-računa potrebno je priložiti s ostalom natječajnom dokumentacijom.
Popuniti i potpisati obrazac "Prijava za upis"

- Popunjen i potpisan obrazac potrebno je dostaviti zajedno s potvrdom o uplati temeljem ispostavljenog e-računa i ostalom natječajnom dokumentacijom.
Obvezni dokumenti koje pristupnici trebaju priložiti u natječajnoj dokumentaciji, 
ISKLJUČIVO POŠTOM
01. 09. 2023. do 14. 09. 2023.
SVI PRISTUPNICI OBVEZNI SU DOSTAVITI:

 1. popunjen obrazac „Prijava za upis“;
 2. presliku svjedodžbe o završenom studiju;
 3. presliku prijepisa položenih ispita na prethodnom studiju s prosjekom ocjena;
 4. presliku potvrde o položenim ispitima Programa razlikovnog modula (diferencijski ispiti) SESTRINSTVO, FIZIOTERAPIJA, RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA s prosjekom ocjena;
 5. 3 (tri) preporuke nastavnika (ukoliko je prosjek ocjena s prijediplomske razine niži od 4.0);
 6. preslika Rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem e-Građani. Ukoliko promjena prezimena nije evidentirana u Rodnom listu, preslika Vjenčanog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem e-Građani;
 7. preslika Domovnice ili e-Domovnica generirana iz sustava e-Građani;
 8. presliku osobne iskaznice;
 9. presliku dokaza o radnom stažu na poslovima struke u odgovarajućim ustanovama (ugovor o radu, potvrda poslodavca ili neki drugi dokument kao dokaz);
 10. za sveučilišni diplomski studij Radiološka tehnologija - svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti osoba, sukladno Pravilniku o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti – izvornik ili presliku;
 11. dokaz o uplati naknade za trošak razredbenog postupka u iznosu od 13,27 EUR (100,00 HRK) temeljem dostavljenog e-računa;
Napomena: Originali dokumenata moraju biti dostupni na upit.
Dostava natječajne dokumentacije ISKLJUČIVO POŠTOM
od 1. rujna do 14. rujna 2023. godine

na adresu:
SVEUČILIŠTE U SPLITU, SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA
RUĐERA BOŠKOVIĆA 35 p.p. 464
21 000 Split 
S naznakom: Sveučilišni diplomski studij

Uvažit će se prijave koje stignu sa svom potrebnom dokumentacijom te datumom poštanskog žiga zaključno s 14. rujna 2023.
Naknadne prijave neće se uvažavati.
Trajanje sveučilišnih diplomskih studija SOZS-a Studij se izvodi tijekom tri akademske godine jer je ustrojen kao izvanredni studij.
Program jedne godine studija raspoređen je na jednu i pol akademsku godinu, pri čemu se u svakoj godini stječe 40 ECTS bodova.
Objava rang liste pristupnika koji su ostvarili pravo upisa 19. rujna 2023. na web stranici SOZS-a
Upisi  22. i 25. rujna 2023. prema uputama koje će biti objavljene na web stranici SOZS-a