Prijediplomski studij
Kako se prijaviti na upis na prijediplomske studije SOZS-a?
Kandidati koji su završili najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u RH, uključujući i kandidate iz obrazovanja odraslih 2010. godine i nadalje, obvezni su položiti ispite državne mature neovisno o tome koliko godina imaju.

Pristupnici koji su stariji od 24 godine, a koji su najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili nakon 2010. godine u RH obvezni su položiti ispite državne mature.

Visoka učilišta posebne kvote imaju samo za kandidate koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine. Oni se upisuju temeljem rezultata razredbenog ispita u skladu s definiranim upisnim kvotama.
Što se sve vrednuje prilikom prijave za upis?
Pravo upisa na studij stječu pristupnici prema uspjehu s rang liste uspješnosti na Državnoj maturi.

Uvjeti upisa dostupni su na slijedećoj poveznici studenti/upisi/preddiplomski-studijski-programistudenti/upisi/preddiplomski-studijski-programi
Potvrde o postignutim rezultatima posebnih dostignuća vrednuje Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje, automatskom evidencijom postignutih rezultata svih državnih natjecanja. Pristupnici su dužni sami provjeriti svoje podatke u Središnji prijavni ured.
Priznaje li se za upis položena državna matura od prošle godine?
Da, ukoliko student ima položene predmete koji predstavljaju kriterije za rang listu uspješnosti.
Trebam li nostrificirati svjedžbu srednje škole koju sam završio u inozemstvu?
Da.
Od uvođenja državne mature 2010. godine, uvjet za pristupanje ispitima državne mature i prijava studijskih programa isti je za sve strane studente, a to su: ovjerene (kod javnoga bilježnika) preslike svjedodžbi o završenoj srednjoj četverogodišnjoj školi  (za sve razrede i završna svjedodžba). Na temelju ovjerenih dokumenata u NISpVU se upisuju ocjene kandidata i, ako su svi dokumenti valjani, SPU ili NCVVO verificiraju podatke. Nostrifikacija, dakle, nije obvezna za pristup ispitima nego je zahtjev visokog učilišta za upis.  Upisi na sveučilišne prijediplomske i diplomske studije Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu definirani su  Pravilnikom o studiju i sustavu studiranja, prema kojem  pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o ekvivalenciji stranih svjedodžbi, koje izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje, odnosno Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Vaša svjedodžba je izdana od strane srednje škole koju ste završili u inozemstvu i odluku o ekvivalenciji može donijeti samo Agencija za odgoj i obrazovanje, a mi smo kao visoko učilište za upis dužni postupati u skladu s time.
Ostvario sam pravo upisa na SOZS? Kada se mogu doći upisati?
Termini upisa i informacije o upisu bit će objavljene na fakultetskim mrežnim stranicama neposredno prije objave konačnih upisnih rang lista.
Moram li se osobno doći upisati?
Da.
Gdje se dobiva dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij?
Dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij dobivate kod liječnika opće ili obiteljske medicine. Potvrda se dostavlja prilikom upisa.
Gdje se dobiva Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti osoba, sukladno Pravilniku o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti?
Samo specijalist medicine rada/rada i sporta zaposlen u ovlaštenoj medicini rada, koji ima posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke zaštite od ionizirajućeg zračenja, ovlašten je utvrđivati zdravstvenu sposobnost izloženih osoba, donositi ocjenu o zdravstvenoj sposobnosti, potpisati uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i sl.
Mogu li prijeći sa jednog studijskog programa na drugi studijski program SOZS-a?
Ne, studentu upisanom na određeni studijski program SOZS-a neće se odobriti prijelaz na drugi studijski program koji izvodi SOZS.
Prije upisa na SOZS, studirao sam na drugom fakultetu ali nisam završio studij. Imam li pravo na subvenciju školarine prilikom upisa na SOZS?
Ne. Student može samo jednom koristiti pravo na punu subvenciju u troškovima studija, bez obzira je li prethodni studij uspješno završio ili ne. Prilikom upisa na preddiplomski sveučilišni studij na SOZS-u, imate obvezu plaćanja maksimalne participacije u troškovima studija koja iznosi 10.000,00 kuna. Kasnije tijekom studija će obveza plaćanja participacije u troškovima studija ovisiti o vašem uspjehu na studiju, odnosno prema broju ostvarenih ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini.
Prije upisa na SOZS, završio sam preddiplomski studij na drugom fakultetu. Imam li pravo na subvenciju školarine prilikom upisa na preddiplomski studij na SOZS-u?
Sukladno točci XII. Odluke Vlade Republike Hrvatske o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. (NN 87/2018, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_09_87_1708.html ) redoviti studenti, koji u skladu s točkom XI. ove Odluke na vrijeme izvršavaju svoje obveze, oslobađaju se plaćanja participacije u troškovima studija do stjecanja jedne kvalifikacije na prvoj razini visokog obrazovanja i jedne kvalifikacije na drugoj razini visokog obrazovanja.
Slijedom navedenog, student koji nakon završenog prijediplomskog studija upisuje novi prijediplomski studij, nema pravo na subvenciju ni na prvoj ni na višim godinama studija jer već ima stečenu kvalifikaciju na toj razini obrazovanja.
Mogu li paralelno studirati na SOZS-u i još nekom drugom fakultetu?
Uvjeti i postupak istovremenog upisa dva redovita studijska programa propisan je općim aktima Sveučilišta i njegovih sastavnica. Odlukom Vlade RH propisuje se imaju li  studenti koji istovremeno studiraju na dva redovita studijska programa pravo na subvenciju na oba studija i pod kojim uvjetima.
Iznimno uspješni studenti koji istovremeno studiraju na dva redovita studijska programa, imaju pravo na subvenciju na svim studijima pod jednakim uvjetima.
To znači ako je redoviti student na prvo upisanom studiju u 10% najboljih studenata (nema zastajanje u studiju – 60 ECTS bodova po ak.g i ima visoki prosjek ocjena ) i odlukom visokog učilišta je stekao status iznimno uspješnog studenta na temelju kojeg mu je drugo ili isto visoko učilište  odobrilo upis drugog redovitog studija, ima pravo na subvenciju na oba studija pod jednakom uvjetima što znači i za prvu godinu drugog studija ali to vrijedi samo do stjecanja prve kvalifikacije i odnosi se na studije iste razine.
Ako je općim aktima Sveučilišta odnosno sastavnice studentima dozvoljen upis drugog redovitog studija ali ne na temelju statusa iznimno uspješnog studenta tada student nema pravo na subvenciju niti na prvoj niti na višim godinama drugog studija.
Koji pristupnici imaju pravo na izravan upis na studij?
Prema Statutu Sveučilišta u Splitu izravan upis na studij za akademsku godinu u statutu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, pod uvjetom da polože državnu maturu (za preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije) ili prijeđu bodovni prag (za diplomske studije) i zadovolje eventualne dodatne provjere znanja i vještina, vještina i sposobnosti, ostvaruju:
 • Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
 • HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata)
 • Djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja i 100%-tnih HRVI Domovinskog rata I. Skupine
 • Djeca osoba poginulih , umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
 • Djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
 • Djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. Skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
 • Osobe sa 60% i više tjelesnog oštećenja (invaliditeta)
 • Osobe  iz sustava alternativne skrbi.
Koji su uvjeti upisa na sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstva u izvanrednom statusu?
Za upis na sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo u izvanrednom statusu vrijede isti uvjeti, kao i za studente u redovnom statusu.
To znači, da pristupnici za upis, koji su završili srednjoškolsko obrazovanje nakon 2010. godine, upis ostvaruju temeljem rezultata Državne mature.

Pristupnici za upis koji su najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili prije uvođenja Državne mature (prije 2010. godine) upis mogu ostvariti temeljem rezultata Razredbenog ispita koji provodi Sveučilišni odjel zdravstvenih studija.
Mogu li redovni studenti biti u radnom odnosu?
Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti definira tko su redovni, a tko izvanredni studenti.
Redovni studenti mogu biti u radnom odnosu i mogu obavljati samostalnu djelatnost. Pri tome, redovni studenti i dalje imaju pravo na subvencioniranje i školarine, ali ne mogu aplicirati na državne stipendije i smještaj u studentskim domovima.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je 16. studenog 2022. dostavilo Obavijest o reguliranju prava iz studentskog standarda na temelju članka 78. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

Tekst Obavijesti dostupan je hr/?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=169&id=2691&Itemid=1000000000000.
Prijelaz s drugog studija
Mogu li se prebaciti sa stručnog studija na SOZS?
Ne. Prebacivanje sa stručnog studija na sveučilišne prijediplomske studije SOZS nije moguće.
Mogu li se prebaciti s drugog sveučilišnog studija na SOZS?
Da. Prijelaz na SOZS je moguć s drugih srodnih sveučilišnih prijediplomskih studija pod uvjetom da kandidat ispunjava propisane uvjete prijelaza. Prijelaz se ne može ostvariti u prvoj godini studija.
Koje uvjete moram ispunjavati da bih ostvario prijelaz na SOZS?
Zahtjev za prijelaz s drugih visokih učilišta u RH podnosi se izravno SOZS-u, najkasnije do 1. rujna, uz sljedeće dokumente:
 • dokaz o razini završenog srednjoškolskog obrazovanja (preslika svjedodžbe);
 • prijepis položenih ispita s ocjenama i ostvarenim ECTS bodovima u izvorniku;
 • službeni plan i program studija iz kojeg je vidljiv izvedbeni plan svih odslušanih i/ili položenih predmeta, (ovjeren od  visokog učilišta);
 • položeni ispiti i zadovoljeni drugi uvjeti za redoviti upis u višu godinu studija na visokom učilištu s kojeg kandidat dolazi;
 • prosjek ocjena jednak ili viši od 3,00;
 • propisano trajanje studija do trenutka prijelaza;
 • dokaz o državljanstvu
 • potvrda o uplati troška prijave od 400,00 kn.


Prilikom dostave zahtjeva potrebno je dostaviti i potvrdu o uplati naknade od 400,00 za postupak prijelaza s drugog visokog učilišta.
Studentu kojemu je odobren zahtjev za prijelaz, može se upisati na odgovarajući studij najkasnije do početka akademske godine.
Mišljenje i odluku o podudarnosti nastavnih planova i programa, podudarnosti nastavnih programa pojedinih predmeta i potrebu nadopune plana i programa polaganjem dodatnog ispita za pojedine predmete utvrđuju Odsjek i ECTS povjerenik.

Pod podudarnošću nastavnih planova i programa smatra se mogućnost da studenti prijelaznici nadoknade razlike u nastavnim planovima i programima, odnosno da završe predmetnu nastavu i polože ispite potrebne za nastavak studija, a sve pod uvjetom da im to ne remeti redoviti tijek studiranja i da pritom ukupno opterećenje ne prelazi 65 ECTS bodova.
Ako ne postoji podudarnost u izvedbenim nastavnim programima i planovima, studentu se može odobriti prijelaz u nižu godinu studija.

Adresa za dostavu:
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
Ruđera Boškovića 35
21000 Split
Do kada je rok za predaju molbe za prijelaz na SOZS?
Molbe za prijelaz zaprimaju se na protokolu SOZS do 1. rujna tekuće godine.
Trebam li se ispisati s matičnog fakulteta prije predaje molbe za prijelaz?
Ni slučajno! Prilikom predaje molbe za prijelaz obavezno trebate imati aktivan studentski status na matičnom fakultetu. Ispisnicu trebate zatražiti tek nakon primitka pozitivnog rješenja molbe za prijelaz.
Hoću li imati pravo na subvenciju školarine ako ostvarim prijelaz na SOZS?
U godini prijelaza imat ćete obvezu plaćanja maksimalne participacije u troškovima studija koja iznosi 10.000,00 kuna. Kasnije tijekom studija će obveza plaćanja participacije u troškovima studija ovisiti o vašem uspjehu na studiju.
Je li moguć prijelaz sa zdravstvenih studija izvan Republike Hrvatske?
Prijelaz studenata sa zdravstvenih studija izvan Republike Hrvatske obavlja se na način utvrđen zakonom koji uređuje priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija i priznavanje razdoblja studiranja (Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, Pravilnik Sveučilišta u Splitu o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studiranja i Pravilnik o studiju i sustavu studiranja na preddiplomski i diplomskim studijima Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu).
Mogu li ostvariti prijelaz sa fakulteta iz Bosne i Hercegovine na SOZS?
Vas zanima nastavak studiranja na preddiplomskom studiju kod nas, odnosno priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno ECTS bodova, u svrhu nastavka visokoškolskog obrazovanja na SOZS-u.
Zahtjev za priznavanje razdoblja studija provedenog u inozemstvu, odnosno stečenih ECTS bodova, podnosi se izravno SOZS-u, najkasnije do 1. rujna, uz sljedeće dokumente:
 • dokaz o razini završenog srednjoškolskog obrazovanja (preslika svjedodžbe) i potvrda o položenoj Državnoj maturi;
 • prijepis položenih ispita s ocjenama i ostvarenim ECTS bodovima u izvorniku;
 • ovjereni prijevod prijepisa ocjena položenih ispita s ocjenama i ostvarenim ECTS bodovima;
 • službeni plan i program studija iz kojeg je vidljiv izvedbeni plan svih odslušanih i/ili položenih predmeta, (ovjeren od  visokog učilišta) u izvornom jeziku i prijevodu koji ne treba biti ovjeren;
 • dokaz o državljanstvu;
 • dokaz o znanju hrvatskog jezika potvrdom razine B2, za osobe kojima materinji jezik nije hrvatski;
 • životopis na hrvatskom jeziku;
 • potvrda o uplati troška prijave (400,00 kn);
 • rješenje nadležnog tijela ili preslika vjenčanog lista (u slučaju promjene osobnog imena/prezimena).


Upisani student smatrat će se studentom više godine studija, ako iz te više godine upisuje najmanje 42 ECTS boda.
U postupku priznavanja razdoblja studija i prijelaza s drugih visokih učilišta, procjenu istovjetnosti položenih predmeta obavlja Odsjek studija kojeg podnositelj namjerava upisati.
U postupku se uspoređuje težinsko opterećenje u bodovima ECTS, satnica predmeta, sadržaj nastave te ishodi učenja. Ukoliko je razlika po pojedinom predmetu veća od 20%, predmet se ne može priznati. Predmet položen bez numeričke ocjene priznaje se kao odslušana nastava, ali ga je student dužan polagati.
Temeljem Vašeg podnesenog zahtjeva donijet će se Rješenje kojim će biti definirani priznati predmeti i ECTS bodovi, a na osnovu toga se donosi odluka u koju godinu studija se možete upisati.

Upis na sveučilišne studije SOZS-a na temelju Rješenja o priznavanju razdoblja studija moguće je ostvariti uz uvjete koji se tiču prijelaza studenata, odnosno
 • podudarnost nastavnih planova i programa
 • prosjek ocjena jednak ili viši od 3,00
 • rang unutar odobrene kvote za takve pristupnike.


Adresa za dostavu:
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
Ruđera Boškovića 35
21000 Split
Diplomski studij
Koji su uvjeti upisa na diplomski studij?
 1. Završen sveučilišn prijediplomski i studij Sestrinstva, Fizioterapije, Radiološke tehnologije s ostvarenih minimalno 180 ECTS bodova.
 2. Završen stručni prijediplomski studij Sestrinstva, Fizioterapije, Radiološke tehnologije  s potvrdom o položenim ispitima Programa razlikovnog modula (diferencijski ispiti) SESTRINSTVO, FIZIOTERAPIJA i RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA.
 3. Prosjek ocjena s prijediplomske razine 4 i više.
 4. Prosjek ocjena s prijediplomske razine 3.0 i više s pisanom preporukom triju sveučilišnih nastavnika.
 5. Najmanje jedna godina rada na poslovima struke u odgovarajućim ustanovama.
Trebam li upisati Razlikovni modul ako sam završio preddiplomski sveučilišni studij SOZS-a?
Ne, programa razlikovnog modula predviđen je za studente koji imaju završen odgovarajući stručni prijediplomski studij s ostvarenih minimalno 180 ECTS bodova, a po čijem završetku studentima nije omogućen nastavak studiranja na diplomskim sveučilišnim studijima.
Mogu li se prijaviti za polaganje Razlikovnog modula ako sam završio dvogodišnji stručni studij?
Ne, za polaganje Razlikovnog modula mogu se prijaviti studenti koji su završili trogodišnji stručni  prijediplomski studij.
Jamči li se polaznicima koji uspješno završe razlikovni modul upis na diplomski studij?
Ne, upis na diplomski studij ovisi o broju slobodnih mjesta, odnosno rang listi uspješnosti kandidata, do popune kvote.
Kolika je školarina za diplomske studije?
Ukupna školarina diplomskog studija iznosi 32.000,00 kuna. Prilikom ostvarivanja prava na upis, potrebno je izvršiti uplatu školarine za prvu godinu koja iznosi 12.000,00 kuna (iznos preostalih rata školarine iznosi od po 10.000 kuna prilikom upisa II. i III. godine).
Koliko godina traje diplomski studij?
Studij se izvodi tijekom tri akademske godine jer je ustrojen kao izvanredni studij. Program jedne godine studija raspoređen je na jednu i pol akademsku godinu, pri čemu se u svakoj godini stječe 40 bodova ECTS.
Razno
Kako dobiti elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr?
Svi studenti koji su upisani na studije Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, imaju pravo na AAI@EduHr korisnički račun za korištenje sveučilišnih online usluga.

Studentima će elektronički identitet biti automatski dodijeljen pri upisu.

Sva komunikacija studenata i nastavnika te stručnih službi Odjela odvija se putem elektroničkih identiteta dodijeljenih od strane ustanove (e-identitet i e-pošta s domenom ozs.unist.hr).

Elektronički identitet studenta se automatski gasi prestankom statusa studenta.

U nastavku pročitajte kratke upute za preuzimanje podataka za pristup računu i ne zaboravite odmah promijeniti lozinku!


Uputa za korištenje AAI@EduHr korisničkih podataka
AAI@EduHr korisnički račun čine sljedeći podaci:
korisničko ime u obliku Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
mail adresa u obliku Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
i lozinka.
Lozinka koju dobijete je privremena i omogućuje vam pristup uslugama samo tijekom prvih 48 sati, odnosno do najviše 5 pokušaja prijava.
Stoga, u najkraćem mogućem roku, nakon što dobijete korisničke podatke, obvezno lozinku promijenite
Ukoliko lozinku ne promijenite u navedenom roku, vaš AAI@EduHr korisnički račun bit će automatski zaključan.

Napomena: Elektronički identitet koristi za više namjena i treba primijeniti sve mjere opreza kako ne bi došlo do gubitka korisničkih podataka.
Čemu služe korisnički podatci AAI@EduHr?
Popis servisa kojima se može pristupti s AAI@EduHr elektroničkim identitetom:
Studomat, Eduplan, Webmail, Merlin, FileSender, Office 365, On-line prijave za tečajeve Srca, E-građani...
Gubitak podataka (lozinke) elektroničkog identiteta
U slučaju da se korisnik ne može prijaviti svojim elektroničkim identitetom, novu lozinku može dobiti samo osobnim dolaskom u Studentsku službu fakulteta. Podaci se ne šalju elektroničkim putem.

U slučaju gubitka lozinke za pristup AAI@EduHr korisničkom računu, studenti su obvezni dostaviti u Studentsku referadu potpisan popunjen obrazac i potvrdu o uplati naknade u iznosu od  6,64 EUR (50,00 HRK) za ponovno izdavanje lozinke za korištenje studomata i elektroničkog identiteta u sustavu AAI/EduHr.
Podatke za uplatu naknade studenti će dobiti na e-računu.
Ispis potvrda putem sustava e-Građani
Korisnici mogu preko portala e-Građani brže i lakše doći do potrebnih dokumenata i obavijesti. Studenti mogu preko njega podići potvrdu o studiranju.
Za prijavu su potrebni važeći AAI podatci.
Upute za ispis index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=9&id=374&Itemid=1000000000000

Osim toga, na svoju e-mail adresu ili u osobni pretinac možete dobiti i elektroničke verzije matične knjige, domovnice, rodnog lista, izvatka iz matice rođenih i radne knjižice. Na istom mjestu možete provjeriti vjerodostojnost izdanog e-zapisa. Također možete podnijeti i zahtjev za izdavanje uvjerenja da se protiv vas ne vodi kazneni postupak ili pak zahtjev za izdavanje Europske kartice zdravstvenog osiguranja.
Na koji način studenti mogu dobiti potvrdu o statusu studenta (potvrdu o upisu)?
Potvrde o upisu (za ostvarivanje prava u javnom prijevozu, zdravstveno osiguranje, dječji doplatak, Student servis, i sl.), te potvrde s prijepisom ocjena (za ostvarivanje prava na stipendiju, stručnu praksu, nastavak školovanja i sl.) studenti sami podižu u Studentskoj referadi temeljem popunjenog zahtjeva koji je dostupan u Studentskoj referadi i na mrežnim stranicama SOZS-a. Zahtjev se može dostaviti osobno ili putem elektronske pošte.


Trošak naknade za izdavanje prijepisa i prosjeka ocjena za studente koji su završili studij je 100,00 kn i prilikom zahtjeva potrebno je dostaviti potvrdu o uplati.
Naknada za izdavanje potvrde o duljini trajanja studija je 50,00 kn.

Uplate treba napraviti temeljem ispostavljenog e-računa.
Kada može redoviti student zatražiti mirovanje studentskih obveza?
Okolnosti koje su temelj za odobravanje mirovanja obveza studenta su:
 • Za vrijeme trudnoće studentice i do godine dana starosti djeteta
 • Za vrijeme duljeg bolničkog liječenja studenta ili njegovog malodobnog djeteta zbog čega je student izostao više od 50% nastave kolegija koju nije uspio nadoknaditi
 • Odsustvo zbog dužnosti u postrojbama Ministarstva obrane ili Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske
 • Međunarodna razmjena studenata prethodno odobrena od strane SOZS-a
Ako se za vrijeme mirovanja obveza izmijeni nastavni program, student mora slušati i polagati razlike.
Nije moguće ostvariti pravo na mirovanje obveza retroaktivno.
Što moram napraviti kada promijenim mjesto prebivališta ?
Student je dužan što prije dostaviti potvrdu o promjeni prebivališta u Studentsku službu. Potvrdu je potrebno zatražiti u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji (PU/PP) prema mjestu u kojem je prijavljeno novo prebivalište.
Nakon izrade nove osobne iskaznice,potrebno je u Studentsku službu dostaviti kopiju važeće osobne iskaznice.
Što moram napraviti kada promijenim prezime?
U Studentsku službu je potrebno predati obrazloženu molbu uz koju je potrebno priložiti original ili ovjerenu kopiju potvrde kojom dokazujete promjenu prezimena/imena (novi rodni list ili vjenčani list).
Koliko mogu izostati s nastave?
Pravilnik o studiju i sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, u čl. 60 regulira izostanke studenta s nastave:

   
 1. Redoviti student može opravdano izostati s nastave pojedinog predmeta koji se izvodi u obliku predavanja do 20% i seminara do 10% dok je nazočnost na vježbama obvezna.
 2.   
 3. Izuzetno, studentima se može omogućiti nadoknada do 50% nastave u slučajevima kada je student izostao zbog:
        - duljeg bolničkog liječenja
        - sudjelovanja u sportskim natjecanjima u statusu vrhunskog sportaša
        - iznimnih obiteljskih i drugih opravdanih razloga.
 4.   
 5. Nadoknadu izostanka u slučajevim utvrđenim u stavku 2. ovog članka odobrava, na temelju pisane zamolbe i uz vjerodostojnu dokumentaciju, pomoćnik pročelnika za nastavu u dogovoru s katedrom. Način nadoknade određuje katedra.
 6.   
 7. Izvanredni student može opravdano izostati s nastave pojedinog predmeta koji se izvodi u obliku predavanja do 40% , a seminara i vježbi do 20%.
Što moram napraviti kad izgubim studentsku iskaznicu (tzv. iksicu)?
Gubitak studentske iskaznice student treba prijaviti Studentskoj referadi, popuniti odgovarajući obrazac i dostaviti potvrdu o uplati naknade u iznosu od 11,80 EUR (88,15 HRK) temeljem dostavljenog e-računa za izradu nove studentske iskaznice, u skladu s chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://ozs.unist.hr/hr/?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=169&id=3364&Itemid=1000000000000.

Uplatu je potrebno napraviti temeljem dostavljenog e-računa.
Ispis studenta
Za ispis sa Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija, potrebno je predati na protokol Odjela:
- Zamolbu
- Potvrdu o uplati 200,00 kn temeljem dostavljenog e-računa od strane Studentske referade
- Podmiriti eventualna dugovanja školarine

Uplatu je potrebno napraviti temeljem dostavljenog e-računa.
Preuzimanje dokumenata/javnih isprava
Javne isprave, u skladu s čl. 84. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju su: diplome, svjedodžbe i potvrde koje izdaju visoka učilišta.
Preuzimanje javnih isprava koje izdaje visoko učilište, može se obaviti osobno ili uz ovjerenu punomoć osobe za koju se preuzimaju dokumenti.
Potvrde se mogu izdati na hrvatskom i na engleskom jeziku.
Napomena: studenti mogu preuzimati potvrde i uvjerenja uz predočenje studentske iskaznice.
Zahtjev za izdavanje Nastavnog plana i programa
Za izdavanje Nastavnog plana i programa potrebno je predati na protokol Odjela:
Molbu za izdavanje nastavnog plana i programa
Uplatnicu/potvrdu o uplati naknade u iznosu od 200,00 kn – naknadu plaćaju studenti koji su završili studij

Uplatu je potrebno napraviti temeljem dostavljenog e-računa.
Duplikat indeksa
Za izdavanje duplikata indeksa potrebno je predati na protokol Odjela:
- Molbu za izdavanje duplikata indeksa
- Potvrdu o uplaćenoj naknadi za izdavanje duplikata indeksa u iznosu od 100,00 kn.

Po odobravanju zahtjeva, potrebno je u Studentsku referadu dostaviti:
- Dvije iste fotografije.

Uplatu je potrebno napraviti temeljem dostavljenog e-računa.
Kad su ispitni rokovi?
Za svaki se predmet organiziraju četiri ispitna termina tijekom akademske godine.
Ispiti se provode neposredno po završetku turnusne ili blok nastave te u ljetnom (srpanj - drugi ispitni termin) i jesenskom ispitnom roku (rujan – treći i četvrti ispitni termin).
Izdavanje diplome prije službene promocije
Nakon što je student podmirio sve obveze u skladu s Nastavnim planom i programom studija, može zatražiti izdavanje diplome prije službene promocije. U tu svrhu potrebno je na protokol Odjela predati:
- Zamolbu
- Uplatnicu/potvrdu o uplati 450,00 kn

Uplatu je potrebno napraviti temeljem dostavljenog e-računa.