Upute i obrasci za prijavu obrane završnog rada

Detaljne upute za izradu završnog rada priložene su u tablici ispod zajedno sa svim obrascima potrebnim za prijavu obrane završnog rada putem on-line obrasca.
Temeljna dokumentacijska kartica na hrvatskom i engleskom jeziku sastavni je dio završnog rada.
Za dostavu dokumentacije u PDF-u studenti mogu koristiti aplikacije poput Adobe Scan i sl.

Izbor teme završnog rada Student bira temu i mentora u Studomatu u rokovima reguliranim Pravilnikom.

Upute za izbor teme i mentora u Studomatu
Vanjski izgled završnog rada Tvrdi uvez u modroj boji, na naslovnici srebrna slova
Upute za izradu završnog rada
Hodogram
Predložak (template) za završni ISTRAŽIVAČKI rad  
Predložak (template) za završni TEORIJSKI ESEJSKI rad
Za prijavu završnog i diplomskog rada putem on-line obrasca potrebno je popuniti i priložiti sve sljedeće obrasce:
Potvrda Sveučilišne knjižnice Split Prilikom prijave obrane završnog rada studenti su dužni priložiti na MERLIN i potvrdu Sveučilišne knjižnice u Splitu da nemaju dugovanja
Ukoliko student nije koristio usluge knjižnice Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, ne treba tražiti potvrdu. Potvrdu knjižnice Medicinskog fakulteta studenti mogu dobiti na e-mail adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mišljenje Etičkog povjerenstva Student je obvezan ishoditi i priložiti mišljenje Etičkog povjerenstva/odbora one ustanove u kojoj su prikupljeni podaci o predmetu istraživanja ili o ispitanicima istraživanja, za korištenje podataka u istraživačku svrhu. 
Etičko povjerenstvo Odjela daje mišljenje o predloženoj temi istraživanja koja je predmet prikupljanja i obrade završnog i diplomskog rada, ukoliko je to u skladu s Etičkim kodeksom Odjela, odnosno s etičkim načelima koji vrijede u visokom obrazovanju.
Samoarhiviranje u Repozitoriju SOZS-a (Dabar).
  U procesu izrade i prijave obrane završnog/diplomskog rada, kontakt e-mail Studentske referade je This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.