Prema "Pravilniku o polaganju Državne mature" i "Pravilima o uvjetima, postupku prijave, provedbi ispita za upis i rangiranje kandidata na studijske programe" kandidati koji su završili  najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj, uključujući i kandidate iz obrazovanja odraslih 2010. godine i nadalje, obvezni su položiti ispite državne mature.
Pristupnici koji su stariji od 24 godine, a koji su najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili nakon 2010. godine obvezni su položiti ispite državne mature.

Visoka učilišta posebne kvote imaju za kandidate koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine.
Oni se upisuju temeljem rezultata razredbenog ispita u skladu s definiranim upisnim kvotama.

Upis se obavlja temeljem javnog natječaja i provedenog razredbenog postupka.

Natječaj za upis na studij sadrži:
  • uvjete upisa
  • broj mjesta za upis (upisne kvote)
  • kriterije temeljem kojih se obavlja klasifikacija i odabir kandidata za upis (razredbeni postupak)
  • podatke o ispravama koje podnose uz prijavu za upis
  • rokove za prijavu, žalbu i upis.

Pristupnik je obvezan podnijeti prijavu putem natječajnog obrasca, zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom, do dana utvrđenog u natječaju.
U prijavi pristupnik mora naznačiti za koji se studijski program natječe te je obvezan priložiti sve isprave utvrđene natječajem.
Nepravodobne i nepotpune prijave isključuju se iz daljnjeg postupka.

Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu, prilažu i rješenje o ekvivalenciji stranih svjedodžbi, koje izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje odnosno Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Visinu troška razredbenog postupka za svaku akademsku godinu utvrđuje Stručno vijeće SOZS-a.

Prilikom upisa, pristupnici su obvezni priložiti dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za upis na sveučilišni prijediplomski studijski program Sestrinstva, Primaljstva, Fizioterapije i Medicinsko-laboratorijske dijagnostike (potvrda doktora opće ili obiteljske medicine). SOZS nema poseban obrazac za navedenu potvrdu stoga se ista izdaje na način i u formi koja je uobičajena kod doktora opće ili obiteljske medicine.

Prilikom upisa na sveučilišni prijediplomski studijski program Radiološke tehnologije, pristupnici su obvezni na dan upisa dostaviti svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti osoba, sukladno Pravilniku o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti. Samo specijalist medicine rada/rada i sporta zaposlen u ovlaštenoj medicini rada, koji ima posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke zaštite od ionizirajućeg zračenja, ovlašten je utvrđivati zdravstvenu sposobnost izloženih osoba, donositi ocjenu o zdravstvenoj sposobnosti, potpisati uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i sl.


Temeljem Odluke Vlade RH, Klasa 602-04/12-01/01, Ur. broj: 5030104-12-1 od 17. svibnja 2012. pravo na punu subvenciju u troškovima studija imaju svi redoviti studenti koji po PRVI puta upisuju prvu godinu studija. Sukladno tome, studenti koji upisuju drugi redoviti studij na istoj razini studija, upisuju ga bez subvencije i dužni su platiti puni iznos participacije.
U skladu s navedenim, iznos školarine je 10.000,00 kn, a može se platiti u dvije rate.