Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, razdoblja studija i prijelaza s drugih visokih učilišta pobliže uređuje pitanja u vezi postupka akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija provedenog na inozemnom visokom učilištu te prijelaza s drugih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, a u svrhu nastavka obrazovanja na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu (SOZS). Prijelaz s drugih visokih učilišta iz RH Prijelaz s drugih visokih učilišta izvan EU
Prijelaz s drugih visokih učilišta podrazumijeva prijelaz studenata s istovrsnog studijskog programa akreditiranog u RH, a koji se izvodi u RH i na drugim sveučilištima država članica EU i EEP, odnosno sveučilišta s kojim SOZS ima ugovor o suradnji.


Zahtjev za prijelaz s drugih visokih učilišta u RH podnosi se izravno SOZS-u, najkasnije do 1. rujna, uz sljedeće dokumente:
 • dokaz o razini završenog srednjoškolskog obrazovanja (preslika svjedodžbe);
 • prijepis položenih ispita s ocjenama i ostvarenim ECTS bodovima u izvorniku;
 • službeni plan i program studija iz kojeg je vidljiv izvedbeni plan svih odslušanih i/ili položenih predmeta, (ovjeren od  visokog učilišta);
 • položeni ispiti i zadovoljeni drugi uvjeti za redoviti upis u višu godinu studija na visokom učilištu s kojeg kandidat dolazi;
 • prosjek ocjena jednak ili viši od 3,00;
 • propisano trajanje studija do trenutka prijelaza;
 • dokaz o državljanstvu
 • potvrda o uplati troška prijave od 53,09 EUR (400,00 kn) temeljem dostavljenog e-računa od strane Studentske referade SOZS-a.


Prilikom dostave zahtjeva potrebno je dostaviti i potvrdu o uplati naknade od 53,09 EUR za postupak prijelaza s drugog visokog učilišta.
Studentu kojemu je odobren zahtjev za prijelaz, može se upisati na odgovarajući studij najkasnije do početka akademske godine.
Mišljenje i odluku o podudarnosti nastavnih planova i programa, podudarnosti nastavnih programa pojedinih predmeta i potrebu nadopune plana i programa polaganjem dodatnog ispita za pojedine predmete utvrđuju Odsjek i ECTS povjerenik.

Pod podudarnošću nastavnih planova i programa smatra se mogućnost da studenti prijelaznici nadoknade razlike u nastavnim planovima i programima, odnosno da završe predmetnu nastavu i polože ispite potrebne za nastavak studija, a sve pod uvjetom da im to ne remeti redoviti tijek studiranja i da pritom ukupno opterećenje ne prelazi 65 ECTS bodova.
Ako ne postoji podudarnost u izvedbenim nastavnim programima i planovima, studentu se može odobriti prijelaz u nižu godinu studija.

Adresa za dostavu:
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
Ruđera Boškovića 35
21000 Split

U postupku priznavanja razdoblja studija i prijelaza s drugih visokih učilišta, procjenu istovjetnosti položenih predmeta obavlja Odsjek studija kojeg podnositelj namjerava upisati. 
U postupku se uspoređuje težinsko opterećenje u bodovima ECTS, satnica predmeta, sadržaj nastave te ishodi učenja. Ukoliko je razlika po pojedinom predmetu veća od 20%, predmet se ne može priznati. Predmet položen bez numeričke ocjene priznaje se kao odslušana nastava, ali ga je student dužan polagati.
Akademsko priznavanje u smislu ovog pravilnika podrazumijeva priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja na SOZS-u.

Priznavanje razdoblja studija u smislu ovog pravilnika podrazumijeva priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno ECTS bodova, u svrhu nastavka visokoškolskog obrazovanja na SOZS-u. Po priznavanju razdoblja studija s drugog visokog učilišta izvan RH, pristupnik mora udovoljiti uvjetima i postupku za prijelaz definiranim ovim Pravilnikom.

Zahtjev za akademsko priznavanje podnosi se Sveučilištu u Splitu.  

Zahtjev za akademsko priznavanje podnosi se na propisanom obrascu koji je sastavni dio Pravilnika Sveučilišta u Splitu o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija te se uz njega prilažu isprave navedene u točki 6. Zahtjeva Pravilnika.

Zahtjev za priznavanje razdoblja studija provedenog u inozemstvu, odnosno stečenih ECTS bodova, podnosi se izravno SOZS-u, najkasnije do 1. rujna, uz sljedeće dokumente:
 • dokaz o razini završenog srednjoškolskog obrazovanja (preslika svjedodžbe) i potvrda o položenoj Državnoj maturi;
 • prijepis položenih ispita s ocjenama i ostvarenim ECTS bodovima u izvorniku;
 • ovjereni prijevod prijepisa ocjena položenih ispita s ocjenama i ostvarenim ECTS bodovima;
 • službeni plan i program studija iz kojeg je vidljiv izvedbeni plan svih odslušanih i/ili položenih predmeta, (ovjeren od  visokog učilišta) u izvornom jeziku i prijevodu koji ne treba biti ovjeren;
 • dokaz o državljanstvu;
 • dokaz o znanju hrvatskog jezika potvrdom razine B2, za osobe kojima materinji jezik nije hrvatski;
 • životopis na hrvatskom jeziku;
 • potvrda o uplati troška prijave (53,09 EUR) temeljem dostavljenog e-računa od strane Studentske referade SOZS-a;;
 • rješenje nadležnog tijela ili preslika vjenčanog lista (u slučaju promjene osobnog imena/prezimena).


Upisani student smatrat će se studentom više godine studija, ako iz te više godine upisuje najmanje 42 ECTS boda.
U postupku priznavanja razdoblja studija i prijelaza s drugih visokih učilišta, procjenu istovjetnosti položenih predmeta obavlja Odsjek studija kojeg podnositelj namjerava upisati.
U postupku se uspoređuje težinsko opterećenje u bodovima ECTS, satnica predmeta, sadržaj nastave te ishodi učenja. Ukoliko je razlika po pojedinom predmetu veća od 20%, predmet se ne može priznati. Predmet položen bez numeričke ocjene priznaje se kao odslušana nastava, ali ga je student dužan polagati.
Temeljem Vašeg podnesenog zahtjeva donijet će se Rješenje kojim će biti definirani priznati predmeti i ECTS bodovi, a na osnovu toga se donosi odluka u koju godinu studija se možete upisati.

Upis na sveučilišne studije SOZS-a na temelju Rješenja o priznavanju razdoblja studija moguće je ostvariti uz uvjete koji se tiču prijelaza studenata, odnosno
 • podudarnost nastavnih planova i programa
 • prosjek ocjena jednak ili viši od 3,00
 • rang unutar odobrene kvote za takve pristupnike.


Adresa za dostavu:
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
Ruđera Boškovića 35
21000 Split