Fizioterapeut se kroz cjelokupno obrazovanje osposobljava za: procjenu i evaluaciju funkcijskog statusa bolesnika, provođenje kineziometrijskih i drugih mjerenja u cilju dijagnosticiranja ispada funkcije lokomotornog sustava, sudjeluje u zajedničkom planiranju i programiranju fizioterapeutskih postupaka te primjenu posebnih fizioterapeutskih postupaka sukladno potrebama bolesnika. Završetkom sveučilišnog diplomskog studija Fizioterapija, sveučilišni magistar fizioterapije mora biti osposobljen i za sudjelovanje u obrazovanju drugih fizioterapeuta, sudjelovanje u istraživanjima u području fizioterapije, kontinuiranu vlastitu edukacije kao i rad na unapređenju struke, a sve sukladno zakonskom okviru.