Raspored turnusa nastave za studente sveučilišnog prijediplomskog studijskog programa Medicinsko laboratorijska dijagnostika za ak. god. 2023./2024.:

Termini ispitnih rokova vidljivi su u Studomatu!

 
Vodič za studente, akademska godina 2023./2024.

Za svaki studijski program SOZS-a možete pogledati nastavni plan i program odnosno kataloge predmeta, kompetencija i ishoda učenja, na sljedećim poveznicama:
- sveučilišni prijediplomski studiji
- sveučilišni diplomski studij.

Upoznajte se sa sadržajem i preduvjetima za upis pojedinih kolegija u drugu i treću godinu studija, što će vam pomoći da steknete jasnu predodžbu o svom studiju.

Konzultacije
Kontinuirano za vrijeme trajanja turnusa, upit na mail adresu nastavnika ili osobno. Van turnusa upit na mail adresu.


1. godina
Anatomija
prof. dr. sc. Ivica Grković
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fiziologija
izv. prof. dr. sc. Ante Obad
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Engleski jezik za MLD I
Sonja Koren, prof., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Informatika i statistika u zdravstvu
doc. dr. sc. Antonela Matana
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
prof. dr. sc. Jozo Čizmić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
izv. prof. dr. sc. Nina Mladinić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Komunikacijske vještine u zdravstvu
izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zdravstvena psihologija
izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Matematika
doc. dr. sc. Antonela Matana
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Javno zdravstvo
doc. dr. sc. Ivana marasović Šušnjara
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sociologija zdravlja
doc. dr. sc. Ana Ćurković
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Etika u zdravstvu
doc. dr. sc. Ana Ćurković
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Biologija
doc. dr. sc. Sendi Kuret
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Biofizika
prof. dr. sc. Ivica Aviani
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Embriologija i histologija
izv. prof. dr. sc. Snježana Mardešić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opća kemija i stehimetrija
prof. dr. sc. Davorka Sutlović
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Organska kemija
doc. dr. sc. Anita Rakić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Analitička kemija
prof. dr. sc. Davorka Sutlović
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Uvod u laboratorijsku medicinu
doc. dr. sc. Daniela Šupe Domić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Biokemija
prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laboratorijske vještine I
doc. dr. sc. Daniela Šupe Domić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tjelesna kultura I
doc. dr. sc. Željko Kovačević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. godina
Patologija
prof. dr. sc. Valdi Pešutić Pisac
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Patofiziologija
doc. dr. sc.  Anteo Bradarić Šlujo
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Farmakologija
prof. dr. sc. Mladen Boban
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fizikalne metode u MLD
doc. dr. sc. Daniela Šupe Domić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Instrumentalne tehnike u MLD
prof. dr. sc. Davorka Sutlović
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Biokemija II
prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Osnove hematologije i koagulacije
doc. dr. sc. Esma Čečuk Jeličić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Stanična biologija s osnovama genetike
doc. dr. sc. Sendi Kuret
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Toksikologija hrane
prof. dr. sc. Davorka Sutlović
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Računalna obrada - LIS
doc. dr. sc. Leida Tandara
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kliničke vještine II
doc. dr. sc. Daniela Šupe Domić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Citologija i histologija
doc. dr. sc. Dinka Šundov
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laboratorijske histopatološke tehnike
prof. dr. sc. Merica Glavina Durdov
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mikrobiologija s parazitologijom
doc. dr. sc. Katarina Šiško Kraljević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Uvod u znanstveni rad
prof. dr. sc. Davorka Sutlović
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Upotreba znanstvene tehnologije
doc. dr. sc. Antonela Matana
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tjelesna kultura II
doc. dr. sc. Željko Kovačević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3.godina
Urgentna stanja u medicini
doc. dr. sc. Ivan Agnić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Osnove transfuzijske medicine i transplantacije
doc. dr. sc. Slavica Dajak
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Klinička biokemija
doc. dr. sc. Nada Bilopavlović
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laboratorijska hematologija i koagulacija
doc. dr. sc. Nada Bilopavlović
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hitna laboratorijska dijagnostika
doc. dr. sc. Daniela Šupe Domić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Klinička mikrobiologija
doc. dr. sc. Vanja Kaliterna
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laboratorijska imunologija s imunokemijom
doc. dr. sc. Esma Čečuk Jeličić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tehnike molekularne biologije u medicini
prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Automatizacija u medicinsko
laboratorijskoj dijagnostici
doc. dr. sc. Daniela Šupe Domić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kontrola kvalitete u medicinsko
laboratorijskoj dijagnostici
doc. dr. sc. Daniela Šupe Domić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kliničke vještine III
doc. dr. sc. Daniela Šupe Domić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.