ŠEF Katedre za fizioterapiju
Doc. dr. sc. Ivanka Marinović
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zamjenik ŠEFA Katedre za fizioterapiju
Doc. dr. sc. Jure Aljinović
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Članovi katedre:
 1. doc. dr. sc. Dinko Pivalica
 2. doc. dr. sc. Ivanka Marinović
 3. prof. dr. sc. Tamara Grujić
 4. doc. dr. sc. Ante Burger
 5. doc. dr. sc. Ana Poljičanin
 6. doc. dr. sc. Jure Aljinović
 7. doc. dr. sc. Fabijan Čukelj
 8. doc. dr. sc. Sandra Kuzmičić, naslovni predavač
 9. dr. sc. Daniela Šošo, naslovni docent
 10. Asja Rota Čeprnja, dr. med., naslovni predavač
 11. Mladenka Parlov, dr. med, naslovni predavač
 12. Marta Pavlović, mag. physioth., naslovni predavač
 13. Andrea Majce, mag. physioth., naslovni predavač
 14. Nikolina Jurić, mag. physioth., naslovni predavač
 15. Ivana Klarić Kukuz, mag. physioth., asistent


Katedra za fizioterapiju je ustrojbena jedinica, koje sudjeluju u izvođenju i organiziranju nastavnog i znanstvenog rada koji se održava na odsjecima. Obveza Katedre je provoditi i usklađivati nastavnu i znanstvenu djelatnost na studiju, brinuti se o unaprjeđenju svih oblika nastavne i znanstvene djelatnosti, o izboru i unaprjeđenju nastavnih i znanstvenih kadrova i svim drugim pitanjima važnim za odvijanje nastavne i znanstvene djelatnosti. Članovi Katedre su nastavnici, znanstvenici i suradnici, koji izvode nastavu i obavljaju znanstveno-istraživački rad iz predmeta koji su u sastavu katedre.
Zadaci katedre su: donositi izvedbeni plan znanstvenog i nastavnog rada katedre, izraditi nastavni plan iz predmeta koji su u sastavu katedre za sve studije koji se izvode na Odjelu, predložiti plan novih kadrova, koordinirati rad na studijima Odjela, obrazovati svoje članove, pripremati udžbenike i skripte, imenovati voditelja i mentora studentima i mentore osobama u suradničkim zvanjima, pratiti i analizirati rezultate nastavnog i znanstvenog rada članova katedre.
Na čelu katedre je šef katedre, koji rukovodi radom katedre. Šefa katedre u slučaju nenazočnosti ili spriječenosti zamjenjuje njegov zamjenik. Za šefa katedre ili njegova zamjenika može biti izabran nastavnik Odjela u znanstveno-nastavnom ili nastavnom zvanju, koji izvodi nastavu iz predmeta koji su u sastavu katedre. Šefa katedre i njegov zamjenik za svoj rad su odgovorni katedri i pročelniku Odjela. Mandat šefa katedre i njegova zamjenika traje dvije godine i ista osoba može biti ponovno birana. Šefa katedre i njegova zamjenika, na prijedlog članova katedre i nakon pribavljenog mišljenja Stručnog vijeća Odjela, imenuje pročelnik Odjela. Šef katedre je dužan, nakon što bude predložen od članova katedre, prije imenovanja, predložiti program rada katedre. Katedra se sastaje prema potrebi, a najmanje dva puta u semestru. Na sastancima katedre se vodi zapisnik, čiji se primjerak dostavlja pročelniku Odjela. Katedra odlučuje većinom ukupnog broja članova katedre.
Djelokrug rada šefa katedre je: poduzimati inicijativu za rješavanje problema katedre pred Stručnim vijećem Odjela, pripremiti razvojne planove katedre, predlagati Stručnom vijeću Odjela pokretanje izbora u znanstveno-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja i na odgovarajuća radna mjesta, predlagati oblike i dinamiku stručnog usavršavanja i napredovanja nastavnika i suradnika na katedri, koordinirati rad unutar katedre, brine o kvaliteti i održavanju nastave za predmete u okviru katedre.
U skladu s razvojem Odjela mogu se reorganizirati i mijenjati nazivi postojećih katedri i ustrojavati nove katedre, a u svrhu unapređenja nastavne i znanstvene djelatnosti, boljeg i djelotvornijeg rada u organiziranju studija.

Predmeti katedre:
Biomehanika Kliničke znanosti lokomotornog sustava i sporta  Gerijatrijska rehabilitacija temeljena na dokazima
Fizikalni čimbenici u terapiji Kliničke znanosti neuropsihijatrije i pedijatrije Kinezioterapija u traumatologiji temeljena na dokazima
Fizioterapija lokomotornog sustava Kliničke znanosti u ginekologiji i internoj medicini Neuro-rehabilitacija temeljena na dokazima
Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji Manualne fizioterapijske vještine Pedijatrijska fizioterapija temeljena na dokazima
Fizioterapijska procjena Osnove dermatologije i onkologije Rehabilitacija akutnih kardio-pulmonalnih stanja - fizioterapija temeljena na dokazima
Fizioterapijske vještine u neurorehabilitaciji Osnove motoričkih transformacija I Rehabilitacija govora temeljena na dokazima
Funkcionalna anatomija muskuloskeletnog sustava Osnove radne terapije Reumatološki rehabilitacijski modeli temeljeni na dokazima
Gerontologija Primjenjena neuroanatomija Sportska fizioterapija temeljena na dokazima
Klinička kineziologija Fizioterapija u neurologiji i reumatologiji Palijativna skrb
Kliničke vještine I Specijalne teme iz ginekologije i pedijatrije  Osnove radiologije
Kliničke vještine II Specijalne teme iz motoričkih transformacija  
Kliničke vještine III Sport osoba s invalidnošću  
Kliničke vještine IV Uvod u fizioterapiju