V. D. ŠEFA Katedre za sestrinstvo
doc. dr. sc. Mario Marendić
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ZamjeniK V.D. ŠEFA Katedre za sestrinstvo
Ante Buljubašić, mag. med. techn., viši pred.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Članovi katedre
 1. doc. dr. sc. Diana Aranza
 2. Ante Buljubašić, mag. med. techn., v. pred., zamjenik v. d. šefa Katedre
 3. dr. sc. Matea Dolić, mag. med. techn., v. pred.
 4. doc. dr. sc. Višnja Kokić Maleš
 5. doc. dr. sc. Mario Marendić, v. d. šefa Katedre
 6. Rahela Orlandini, mag. med. techn., v. pred.
 7. doc. dr. sc. Mirela Pavičić Ivelja
 8. doc. dr. sc. Mario Podrug, mag. med. techn., viši asistent
 9. doc. dr. sc. Arnes Rešić
 10. Silvija Vladislavić, mag. med. techn., asistentica, tajnica Katedre

VANJSKI ČLANOVI KATEDRE - voditelji predmeta, nastavnici i suradnici sa drugih sastavnica:
 1. doc. dr. sc. Ivan Agnić
 2. Ana Bešlić, mag. med. techn., naslovni pred.
 3. Dijana Blažević, mag. med. techn., naslovni pred.
 4. dr. sc. Ivana Bokan, mag. med. techn., naslovni pred.
 5. Zdravka Đapić Kolak, mag. med. techn., naslovni pred.
 6. Anela Elezović, mag. med. techn., naslovni pred.
 7. Ileana Grgić, mag. med. techn., naslovni pred.
 8. doc. dr. sc. Vana Košta
 9. Anita Martinović Vranješ, mag. med. techn., naslovni pred.
 10. Nikša Siniša Matas, mag. med. techn., naslovni pred.
 11. Amneris Milano Bekavac, mag. med. techn., naslovni pred.
 12. Zvonimir Parčina, mag. med. techn., naslovni pred.
 13. Gabrijela Tenžera, mag. med. techn., naslovni pred.
 14. Zoran Vidović, mag. med. techn., naslovni pred.

Katedra za sestrinstvo je ustrojbena jedinica, koje sudjeluju u izvođenju i organiziranju nastavnog i znanstvenog rada koji se održava na odsjecima. Obveza Katedre je provoditi i usklađivati nastavnu i znanstvenu djelatnost na studiju, brinuti se o unaprjeđenju svih oblika nastavne i znanstvene djelatnosti, o izboru i unaprjeđenju nastavnih i znanstvenih kadrova i svim drugim pitanjima važnim za odvijanje nastavne i znanstvene djelatnosti. Članovi Katedre su nastavnici, znanstvenici i suradnici, koji izvode nastavu i obavljaju znanstveno-istraživački rad iz predmeta koji su u sastavu katedre.
Zadaci katedre su: donositi izvedbeni plan znanstvenog i nastavnog rada katedre, izraditi nastavni plan iz predmeta koji su u sastavu katedre za sve studije koji se izvode na Odjelu, predložiti plan novih kadrova, koordinirati rad na studijima Odjela, obrazovati svoje članove, pripremati udžbenike i skripte, imenovati voditelja i mentora studentima i mentore osobama u suradničkim zvanjima, pratiti i analizirati rezultate nastavnog i znanstvenog rada članova katedre.
Na čelu katedre je šef katedre, koji rukovodi radom katedre. Šefa katedre u slučaju nenazočnosti ili spriječenosti zamjenjuje njegov zamjenik. Za šefa katedre ili njegova zamjenika može biti izabran nastavnik Odjela u znanstveno-nastavnom ili nastavnom zvanju, koji izvodi nastavu iz predmeta koji su u sastavu katedre. Šefa katedre i njegov zamjenik za svoj rad su odgovorni katedri i pročelniku Odjela. Mandat šefa katedre i njegova zamjenika traje dvije godine i ista osoba može biti ponovno birana. Šefa katedre i njegova zamjenika, na prijedlog članova katedre i nakon pribavljenog mišljenja Stručnog vijeća Odjela, imenuje pročelnik Odjela. Šef katedre je dužan, nakon što bude predložen od članova katedre, prije imenovanja, predložiti program rada katedre. Katedra se sastaje prema potrebi, a najmanje dva puta u semestru. Na sastancima katedre se vodi zapisnik, čiji se primjerak dostavlja pročelniku Odjela. Katedra odlučuje većinom ukupnog broja članova katedre.
Djelokrug rada šefa katedre je: poduzimati inicijativu za rješavanje problema katedre pred Stručnim vijećem Odjela, pripremiti razvojne planove katedre, predlagati Stručnom vijeću Odjela pokretanje izbora u znanstveno-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja i na odgovarajuća radna mjesta, predlagati oblike i dinamiku stručnog usavršavanja i napredovanja nastavnika i suradnika na katedri, koordinnirati rad unutar katedre, brine o kvaliteti i održavanju nastave za predmete u okviru katedre.
U skladu s razvojem Odjela mogu se reorganizirati i mijenjati nazivi postojećih katedri i ustrojavati nove katedre, a u svrhu unapređenja nastavne i znanstvene djelatnosti, boljeg i djelotvornijeg rada u organiziranju studija.


Predmeti katedre
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje Komunikacija i kliničke procjene Zdravstvena njega u zajednici
Biologijske osnove ponašanja Neurologija Zdravstvena njega u kući
Biologija Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi Zdravstvena njega odraslih I
Dermatologija Osnove zdravstvene njege Zdravstvena njega odraslih II
Gerijatrija Osnovne laboratorijske pretrage Zdravstvena njega osoba s invaliditetom
Gerijatrija i gerijatrijska zdravstvena njega utemeljena na dokazima Palijativna zdravstvena njega Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika
Ginekologija i porodništvo Pedijatrija Zdravstvena njega starijih osoba
Infektologija Povijest i modeli sestrinstva Klinička njega u hitnim stanjima
Interna medicina Proces zdravstvene njege Teorija zdravstvene njege
Kirurgija, ortopedija i traumatologija Psihijatrija i mentalno zdravlje Kontrola kvalitete u zdravstvu
Kliničke vještine I Psihologija boli  
Kliničke vještine II Ulkusna bolest  
Kliničke vještine III Zdravstvena njega  
Klinička transfuzija u svakodnevnoj praksi Zdravstvena njega djeteta  
Klinička praksa utemeljena na dokazima Zdravstvena njega majke i novorođenčeta  
Klinička farmakologija Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja