V. D. ŠEF Katedre za medicinsko – laboratorijsku dijagnostiku
prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zamjenica v.d. šefa Katedre za medicinsko – laboratorijsku dijagnostiku
doc. dr. sc. Vanja Kaliterna
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Članovi katedre:
 1. prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman
 2. prof. dr. sc. Davorka Sutlović
 3. doc. dr. sc.  Nada Bilopavlović
 4. doc. dr. sc. Slavica Dajak
 5. doc. dr. sc. Biserka Getaldić Švarc
 6. doc. dr. sc. Branka Golubić Ćepulić, dr. med. prim.
 7. doc. dr. sc. Vanja Kaliterna, dr. med. prim.
 8. doc. dr. sc. Zlatka Knezović
 9. doc. dr. sc. Sendi Kuret
 10. doc. dr. sc.  Daniela Šupe-Domić
 11. doc. dr. sc. Leida Tandara
 12. Mirela Zec, dipl. ing. med. lab. dijag., naslovni predavač


Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku je ustrojbena jedinica, koje sudjeluju u izvođenju i organiziranju nastavnog i znanstvenog rada koji se održava na odsjecima. Obveza Katedre je provoditi i usklađivati nastavnu i znanstvenu djelatnost na studiju, brinuti se o unaprjeđenju svih oblika nastavne i znanstvene djelatnosti, o izboru i unaprjeđenju nastavnih i znanstvenih kadrova i svim drugim pitanjima važnim za odvijanje nastavne i znanstvene djelatnosti. Članovi Katedre su nastavnici, znanstvenici i suradnici, koji izvode nastavu i obavljaju znanstveno-istraživački rad iz predmeta koji su u sastavu katedre.
Zadaci katedre su: donositi izvedbeni plan znanstvenog i nastavnog rada katedre, izraditi nastavni plan iz predmeta koji su u sastavu katedre za sve studije koji se izvode na Odjelu, predložiti plan novih kadrova, koordinirati rad na studijima Odjela, obrazovati svoje članove, pripremati udžbenike i skripte, imenovati voditelja i mentora studentima i mentore osobama u suradničkim zvanjima, pratiti i analizirati rezultate nastavnog i znanstvenog rada članova katedre.
Na čelu katedre je šef katedre, koji rukovodi radom katedre. Šefa katedre u slučaju nenazočnosti ili spriječenosti zamjenjuje njegov zamjenik. Za šefa katedre ili njegova zamjenika može biti izabran nastavnik Odjela u znanstveno-nastavnom ili nastavnom zvanju, koji izvodi nastavu iz predmeta koji su u sastavu katedre. Šefa katedre i njegov zamjenik za svoj rad su odgovorni katedri i pročelniku Odjela. Mandat šefa katedre i njegova zamjenika traje dvije godine i ista osoba može biti ponovno birana. Šefa katedre i njegova zamjenika, na prijedlog članova katedre i nakon pribavljenog mišljenja Stručnog vijeća Odjela, imenuje pročelnik Odjela. Šef katedre je dužan, nakon što bude predložen od članova katedre, prije imenovanja, predložiti program rada katedre. Katedra se sastaje prema potrebi, a najmanje dva puta u semestru. Na sastancima katedre se vodi zapisnik, čiji se primjerak dostavlja pročelniku Odjela. Katedra odlučuje većinom ukupnog broja članova katedre.
Djelokrug rada šefa katedre je: poduzimati inicijativu za rješavanje problema katedre pred Stručnim vijećem Odjela, pripremiti razvojne planove katedre, predlagati Stručnom vijeću Odjela pokretanje izbora u znanstveno-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja i na odgovarajuća radna mjesta, predlagati oblike i dinamiku stručnog usavršavanja i napredovanja nastavnika i suradnika na katedri, koordinirati rad unutar katedre, brine o kvaliteti i održavanju nastave za predmete u okviru katedre.
U skladu s razvojem Odjela mogu se reorganizirati i mijenjati nazivi postojećih katedri i ustrojavati nove katedre, a u svrhu unapređenja nastavne i znanstvene djelatnosti, boljeg i djelotvornijeg rada u organiziranju studija.

Predmeti katedre:
Automatizacija u medicinsko laboratorijskoj dijagnostici Kliničke vještine II Osnove transfuzijske medicine i transplantacije 
Biokemija II Kliničke vještine III Računalna obrada laboratorijskih podataka (LIS)
Citologija i histologija Fizikalne metode u MLD Stanična biologija s osnovama genetike
Fizikalne metode u MLD Uvod u laboratorijsku medicinu Tehnike molekularne biologije u medicini
Glikobiologija hematopoeze Kontrola kvalitete u medicinsko laboratorijskoj dijagnostici Toksikologija hrane
Instrumentalne tehnike u MLD Laboratorijska hematologija i koagulacija Hitna laboratorijska dijagnostika
Klinička biokemija Laboratorijska imunologija s imunokemijom Imunogenetika
Klinička mikrobiologija Laboratorijske histopatološke tehnike  
Kliničke vještine I Osnove hematologije i koagulacije