Sukladno članku 2. Pravilnika o nagradama i priznanjima Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, pročelnik Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu raspisuje Natječaj za dodjelu nagrada i priznanja studentima Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija.

Natječaj traje od 28. veljače do 15. ožujka 2023. , a prijave se podnose na protokol Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, isključivo na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. uz podnošenje potpune dokumentacije do posljednjeg dana natječaja.


Na natječaj za dodjelu nagrada i priznanja studentima za rezultate postignute u ak. god. 2021./2022. mogu se prijaviti studenti Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu i to:
 • studenti 2. i 3. godine sveučilišnih prijediplomskih studija i studenti sveučilišnih diplomskih studija
 • studenti 2. i 3. godine izvanrednog sveučilišnog prijediplomskog studija Sestrinstvo
 • diplomirani studenti prijediplomskih i diplomskih studija koji su prethodne akademske godine završili studij.


Nagrade i priznanja dodijelit će se prilikom svečane promocije nagrađenih studenata Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija.


Kategorije nagrada za studente SOZS-a su sljedeće
:
1. Kategorija I.:
 • I.a. - najbolji prosjek ocjena ostvaren na svakom prijediplomskom studiju najuspješnijem diplomiranom studentu
 • I.b. - najbolji prosjek ocjena ostvaren na svakom diplomskom studiju najuspješnijem diplomiranom studentu
 • I.c. - najbolji prosjek ocjena ostvaren u I. i II. godini studiranja na svakom prijediplomskom i diplomskom studiju
2. Kategorija II.: izniman angažman u izvannastavnim aktivnostima,
3. Kategorija III.: izniman završni/diplomski rad,
4. Kategorija IV: najbolji prosjek ocjena ostvaren na izvanrednom prijediplomskom studiju


Kategorija I.a.: najbolji prosjek ostvaren na prijediplomskim studijima – nagrada pripada jednom najuspješnije diplomiranom redovitom studentu svakog sveučilišnog prijediplomskog studija u prethodnoj akademskoj godini koji je savladao studij bez ponavljanja godine i ostvario je prosječnu ocjenu studija najmanje 4,5 – u vidu pohvalnice i prigodnog dara (20% umanjenja u cijeni školarine na diplomskom studiju, prema odluci SV-a);

Kategorija I.b.:
najbolji prosjek ostvaren na diplomskim studijima – nagrada pripada jednom najuspješnijem diplomiranom studentu svakog sveučilišnog diplomskog studija u prethodnoj akademskoj godini koj je savladao studij bez ponavljanja godine i ostvario prosječnu ocjenu studija najmanje 4,5 – u vidu pohvalnice i prigodnog dara (knjiga u izdanju SOZS-a);

Kategorija I.c.: najuspješniji redoviti student svakog sveučilišnog prijediplomskog i sveučilišnog diplomskog studijskog programa
- za uspjeh ostvaren u prethodnoj ak. godini, a koji je ostvaren u I. ili II. godini njegovog studiranja. Nagrada se dodjeljuje studentima koji su savladali studij bez ponavljanja godine i imaju prosječnu ocjenu na studiju preko 4,5 – u vidu pohvalnice i prigodnog dara (knjiga u izdanju SOZS-a).


Najbolji prosjek ocjena ostvaren na prijediplomskim i diplomskim studijima je težinski prosjek (prosjek ocjena prema ECTS bodu) zaključen na tri decimale. Nagrada se dodjeljuje na temelju podatka o najvišem prosjeku ocjena na sveučilišnom prijediplomskom i sveučilišnom diplomskom studiju. Za nagradu u ovoj kategoriji mogu se natjecati oni pristupnici koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
 • prosjek ocjena na završenom prijediplomskom/diplomskom studiju minimalno 5, odnosno studenti čiji je prosjek ocjena u prethodnoj akademskoj godini minimalno 4,5
 • koji nisu ponovno upisivali istu godinu studijskog programa u dosadašnjem studiranju
 • koji su ostvarili do 30. rujna protekle godine 60 ECTS-a (prijediplomski studij) ili 40 ECTS-a (diplomski studij) do 30. rujna protekle godine

Za nagradu u ovoj kategoriji kandidat se prijavljuje sam, ili ga predlažu drugi studenti i/ili nastavnici. Uz prijavni obrazac se prilaže prijepis ocjena.Kategorija II.:
izniman angažman u izvannastavnim aktivnostima – ova kategorija obuhvaća angažman u aktivnostima poput izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima, objavljivanja znanstvenog ili stručnog rada, sudjelovanja u organizaciji i realizaciji radionica, znanstvenih i stručnih skupova, tribina, predavanja. Nagrada se dodjeljuje jednom studentu prijediplomskog studija i jednom studentu diplomskog studija u vidu pohvalnice i prigodnog dara (knjiga u izdanju SOZS-a).

Ova kategorija boduje se na sljedeći način:

1. sudjelovanje u organizaciji znanstvenih i stručnih skupova 1 bod
2. izlaganje na znanstvenom ili stručnom skupu samostalan rad - 2 boda
rad u koautorstvu - 1 bod
3. objavljen znanstveni rad samostalan rad- 5 bodova
rad u koautorstvu - 2 boda
4. objavljen stručni rad samostalan rad - 3 boda
rad u koautorstvu - 1 bod
5. sudjelovanje u organizaciji i realizaciji radionica, predavanja, tribina i sl. samostalan ili izniman angažman - 2 boda
angažman u grupi - 1 bod

Kandidate za nagradu u ovoj kategoriji mogu predlagati studenti i/ili članovi SOZS-a, uz pismeno obrazloženje nominacije (i prilaganje dokaza o izvršenju određene aktivnosti).
Nagradu dobiva kandidat s najvećim brojem bodova za sudjelovanje u aktivnostima iz ove kategorije.
Ukoliko više studenata ostvari jednaki broj bodova u ovoj kategoriji, kao pomoćni kriterij primijenit će se sljedeće:
 • sudjelovanje u radu Studentskog zbora 0,5 bodova
 • sudjelovanje u humanitarnim akcijama SOZS-a 0,2 boda za svaku akciju koja se provela u prethodnoj akademskoj godini.


Kategorija III.: izniman završni/diplomski rad
- nagrada se dodjeljuje za istaknute završne i diplomske radove studenata obranjene u prethodnoj akademskoj godini. Nagrada se dodjeljuje jednom studentu završenog prijediplomskog studija i jednom studentu završenog diplomskog studija za završni/diplomski rad u prethodnoj akademskoj godini u vidu pohvalnice i prigodnog dara (knjiga u izdanju SOZS-a).

Nagrada se dodjeljuje na osnovi pisane preporuke (obrazloženja) mentora, koja obuhvaća i ocjenu članova komisije pred kojom student brani svoj završni/diplomski rad. Izniman završni/diplomski rad vrednuje se prema sljedećim kriterijima (ocjenama od 1 do 5):
 • samostalnost studenta u provedbi istraživanja i pisanju rada (samostalnost u predlaganju teme, formuliranju istraživačkih ciljeva i problema, postavljanje hipoteze istraživanja, odabiru metode istraživanja te obradi i kritičkoj interpretaciji i evaluaciji dobivenih rezultata) (ocjenjuje mentor)
 • stručna i/ili znanstvena originalnost i kreativnost (rad predstavlja uvod u novo područje; u radu je demonstriran inovativan metodološki pristup problemu; rad je rezultirao novim spoznajama i rezultatima)
 • znanstvena relevantnost istraživačkog pitanja i dobivenih zaključaka u odnosu na šire područje istraživanja i njihove potencijalne praktične implikacije kvaliteta provedenog istraživanja (prikladnost metode istraživanja i uzorka ispitanika u odnosu na postavljene ciljeve i probleme; kontrola relevantnih varijabli tijekom istraživanja; kvaliteta definicija zavisnih i nezavisnih varijabli)
 • kvaliteta radnje (kvaliteta pregleda prijašnjih istraživanja u uvodnom dijelu radnje; adekvatnost formulacije istraživačkih ciljeva i problema; prikladnost statističkih analiza u odnosu na postavljene probleme; kvaliteta interpretacije i diskusije dobivenih rezultata; kvaliteta kritičke evaluacije prednosti i nedostataka provedenog istraživanja; relevantnost citirane literature).

Kategorija IV.: najbolji prosjek ostvaren na izvanrednom prijeddiplomskom studiju Sestrinstva – nagrada pripada dvojici najuspješnijih studenata za uspjeh ostvaren u prethodnoj akademskoj godini studiranja, a koji su ostvarili prosječnu ocjenu studija u prethodnoj godini od najmanje 3,5 i koji nisu ponovno upisali istu godinu studija - u vidu pohvalnice i prigodnog dara (20% umanjenja u cijeni školarine u idućoj godini studiranja, prema odluci SV-a).
 
Za nagradu u ovoj kategoriji kandidat se prijavljuje sam, ili ga predlažu drugi studenti i/ili nastavnici.
Uz prijavni obrazac se prilaže prijepis ocjena.Podatak o nagradi koju student dobije upisuje se u Diploma Supplement.
Student tijekom studiranja na jednoj razini studija može dobiti samo po jednu nagradu iz kategorije I. i II.


Nominacijski postupak


Predlagatelji podnose prijedlog isključivo u pisanom obliku nakon objave Natječaja na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Prijavni obrazac za nagrade studentima


Prijedlog sadrži:
 • Popunjen prijavni obrazac predloženika (ime i prezime studenta, s obvezno navedenom e-mail adresom i naznakom studija)
 • naznaka vrste nagrade ili priznanja za koje se predlaže
 • obrazloženje razloga za dodjelu nagrade ili priznanja.
Dokumentacija kojom se dokazuje valjanost prijave, ovisno o kategoriji za koju se student prijavljuje je: popunjen i potpisan prijavni obrazac, potvrda Studentske referade SOZS-a, original potvrde o sudjelovanju na skupu/tribini, preslika objavljenog rada u časopisu, original potvrde o članstvu u Studentskom zboru i original potvrde o sudjelovanju u humanitarnim akcijama SOZS-a u protekloj akademskoj godini.


Rezultate natječaja Povjerenstvo objavljuje do kraja ožujka 2023. godine na oglasnoj ploči SOZS-a. Odluke Povjerenstva su konačne. Pravo na žalbu može se ostvariti u slučaju tehničke pogreške (npr. kada je netočno izračunat prosjek studenta ili slično) o čemu odlučuje Povjerenstvo.
Povjerenstvo pisanim putem obavještava nagrađene o točnom terminu uručenja nagrade.


Napomena:
Sukladno čl. 12 Pravilnika, studentu koji je tijekom studiranja na prijediplomskom studiju SOZS-a dobio rektorovu nagradu za izvrsnost ili rektorovu nagradu za studentski znanstveni rad, ukoliko je to u skladu s financijskim mogućnostima SOZS-a za tu godinu, može se odobriti umanjenje školarine na diplomskom studiju u visini od 20% od ukupne školarine na svakoj godini studiranja. 

Zamolbu za umanjenje podnosi student prilikom upisivanja studija, a o istoj odlučuje Pročelnik Odjela.