nema rezultata...
Klinika za psihijatriju Sveti Ivan, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te Hrvatsko društvo za psihoterapiju, psihosocijalne metode liječenje i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja HLZ-a kao i istoimeni Referentni centar Ministarstva zdravstva RH organiziraju, u petak 13. listopada 2023. godine, tečaj trajne izobrazbe: „Psihoterapijski pristup bolesniku u psihijatrijskim ustanovama" za medicinske sestre i tehničare, studente sestrinstva te sve zainteresirane profesionalce uključene u zaštitu mentalnog zdravlja.

Liječenje pacijenata s različitim psihijatrijskim poremećajima znatno se promijenilo u zadnjih nekoliko desetljeća. Ciljevi liječenja su se pomakli od kliničke remisije do potpunog oporavka, a proklamirani terapijski pristup bazira se na općeprihvaćenom načelu cjelovitog psiho-bio-socijalnog koncepta, uz redefiniciju primjene koncepta ljudskih prava u psihijatriji te utjecaja pacijenata i njihovih obitelji na proces liječenja.

Zahtjevna uloga medicinske sestre/tehničara u kompleksnoj dinamici aktualne psihijatrije nadilazi obilježja klasične tradicijske edukacije te se obogaćuje aktivnijim, kompleksnijim sveobuhvatnim pristupom.
Psihoterapijski pristup medicinske sestre/tehničara pacijentu tako postaje važan dio terapijskog procesa, ali i timskog rada u psihijatrijskim ustanovama. Uzimajući u obzir spoznaje iz literature kao i vlastita iskustva a oslanjajući se na tradiciju klinike, skupina psihoterapeuta, grupnih terapeuta i grupnih analitičara, iskusnih u radu na području bolničke terapije i psihoterapije poziva sve zainteresirane medicinske sestre/tehničare, studente sestrinstva, socijalne pedagoge, socijalne radnike i druge zainteresirane da se aktivno uključe u diskusije, supervizije te iskustvenu grupu.

Mjesto održavanja: Klinika za psihijatriju Sveti Ivan