Studenti koji su prethodno studirali na nekom drugom visokom učilištu, mogu zatražiti od nositelja predmeta priznavanje položenog ispita tijekom prethodnog studiranja.

U tu svrhu potrebno je nositelju predmeta prije početka turnusa dostaviti:
  1. Zamolbu za priznavanje ispita
  2. Prijepis ocjena ili presliku studentskog indeksa visokog učilišta s upisanim i položenim odnosnim kolegijem
  3. Izvadak iz nastavnog plana i programa visokog učilišta za kolegij, za koji je ispit položen.

Nastavnik, koji je nositelj predmeta, jedini može donijeti odluku o priznavanju ispita.

Student je obvezan dostaviti u Studentsku referadu Zamolbu o priznavanju ispita potpisanu od strane studenta i nositelja predmeta iz koje je razvidno da je ispit priznat.