Prof. dr. sc. Stipan Janković
Uprava Pročelnik Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija
Katedra za radiološku tehnologiju
Pročelnik Katedre za radiološku tehnologiju
Pročelnik odjela predstavlja i upravlja Odjelom, njegov je čelnik i voditelj. Pročelnik Odjela je odgovoran za svoj rad rektoru, Senatu i Stručnom vijeću Odjela. Dužnosti i prava pročelnika Odjela regulirana su čl. 19. Pravilnika o organizaciji i radu:
 • predstavlja Odjel i rukovodi njegovim radom,
 • ustrojava rad i poslovanje Odjela,
 • priprema, saziva, predsjedava i vodi sjednice Stručnog  vijeća,
 • provodi i potpisuje odluke koje donosi Stručno vijeće,
 • obavlja poslove vezane za ostvarivanje nastavnih, znanstvenih i odgojno- obrazovnih djelatnosti Odjela,
 • predlaže Stručnom vijeću Odjela akt o ustrojstvu radnih mjesta,
 • predlaže Stručnom vijeću zamjenika pročelnika Odjela,
 • imenuje pročelnike odsjeka i šefove katedri,
 • imenuje svoje pomoćnike,
 • temeljem odluke Stručnog vijeća raspisuje natječaj za izbor u znanstveno-nastavna, znanstvena, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta,
 • skrbi o nastavnom procesu, znanstvenom radu i o izvršavanju obveza nastavnika i studenata,
 • brine i rješava o pravima i dužnostima studenata,
 • inicira, predlaže i rješava pitanja utvrđena programima i općim aktima Odjela,
 • osniva privremena povjerenstva za razmatranje određenih pitanja i potvrđuje članove stalnih povjerenstava Stručnog vijeća,
 • donosi poslovne odluke u skladu s odredbama članka 8. ovoga Pravilnika
 • brine se za zakonitost rada Odjela,
 • donosi pojedinačne akte iz područja radnih odnosa,
 • jednom godišnje podnosi Senatu izvješće o radu i poslovanju Odjela
 • prati i potiče izdavačku djelatnost Odjela,
 • brine o radnoj disciplini i izvršavanju djelatnosti Odjela,
 • predlaže Stručnom vijeću tekstove općih akata,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, odlukama rektora i Senata.


Način izbora: Za pročelnika Odjela može biti izabran nastavnik Odjela u znanstveno-nastavnom zvanju koji sa Sveučilištem ima zaključen ugovor o radu s najmanje polovicom punog radnog vremena.
Pročelnika Odjela, na prijedlog rektora, imenuje Senat, uz prethodno pribavljeno mišljenje Stručnog vijeća Odjela na vrijeme od dvije godine i  ista osoba može biti ponovno birana najviše dva puta uzastopce. Poslovnik o postupku dobivanja pozitivnog mišljenja Stručnog vijeća prilikom izbora kandidata za pročelnika Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu je akt Odjela kojim se uređuju uvjeti i postupak dobivanja pozitivnog mišljenja Stručnog vijeća prilikom izbora kandidata za pročelnika.
Pročelnik Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija
Pročelnik Katedre za radiološku tehnologiju
Pročelnik Odsjeka za sestrinstvo
Tajnica Odjela
Pomoćnica pročelnika Odjela za pravne poslove
Služba za zaštitu podataka
Tajnica pročelnika Odjela
Voditeljica studentske referade
Voditeljica ispostave za studentska pitanja
Voditeljica službe za kadrovske i opće poslove
Služba za zaštitu podataka
Služba za informatičko-računarske poslove
Voditeljica odsjeka za računovodstvene poslove
Zamjenik Pročelnika Odjela
Pomoćnik pročelnika Odjela za razvoj i inovacije
Pročelnica Odsjeka za medicinsko – laboratorijsku dijagnostiku
Pomoćnik pročelnika Odjela za poslovanje i nastavne baze
Pročelnik Katedre za sestrinstvo
Zamjenica pročelnika Odsjeka za sestrinstvo
Zamjenica pročelnika Katedre za sestrinstvo
predavač
Pročelnik Odsjeka za primaljstvo
Pročelnik Katedre za primaljstvo
Odsjek za primaljstvo
predavač
Pročelnik Odsjeka za radiološku tehnologiju
Katedra za radiološku tehnologiju
Odsjek za fizioterapiju
Pročelnica Odsjeka za fizioterapiju
Pročelnica Katedre za fizioterapiju
Zamjenica pročelnika Odsjeka za primaljstvo
predavač
Zamjenica pročelnika Katedre za primaljstvo
Zamjenica pročelnika Katedre za radiološku tehnologiju
Pročelnica Katedre za medicinsko – laboratorijsku dijagnostiku
Pročelnica Katedre za društveno – humanističke znanosti
Povjerenik za studente s invaliditetom
Zamjenica pročelnice Katedre za društveno – humanističke znanosti
Erasmus koordinator
asistent
Zamjenik pročelnice Odsjeka za fizioterapiju
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za radiološku tehnologiju
Katedra za primaljstvo
Zamjenica pročelnice Katedre za medicinsko – laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za primaljstvo
Katedra za fizioterapiju
Katedra za društveno humanističke znanosti
predavač
Zamjenica pročelnika Odsjeka za radiološku tehnologiju
viši predavač
Pomoćnica pročelnika Odjela za nastavu
Pomoćnica pročelnika Odjela za znanost i međunarodnu suradnju
Zamjenica pročelnice Odsjeka za medicinsko - laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Pomoćnik pročelnika Odjela za razvoj i inovacije