Pročelnik Katedre za radiološku tehnologiju
Prof. dr. sc. Stipan Janković
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zamjenica pročelnika Katedre za radiološku tehnologiju
Doc. dr. sc. Maja Marinović - Guić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Članovi katedre:
 1. prof.dr.sc. Janković Stipan, T.Z.
 2. prof.dr.sc. Punda Ante
 3. izv.prof.dr.sc. Tadić Tade
 4. doc.dr.sc. Batinić Tonči
 5. doc.dr.sc. Boraska Jelavić Tihana
 6. doc. dr.sc. Borić Igor
 7. doc. dr. sc. Dolić Krešimir
 8. doc.dr.sc. Lovrić-Kojundžić Sanja
 9. doc.dr.sc. Marinović Guić Maja
 10. doc.dr.sc. Mihanović Frane
 11. doc.dr.sc. Štula Ivana
 12. doc. dr. sc. Vesela Torlak Lovrić
 13. doc. dr. sc. Barić Ana
 14. Čarić Ana, naslovni viši predavač
 15. Radović Darijo, viši predavač
 16. Aličić Leon, naslovni predavač
 17. Hrepić Darijo, naslovni predavač
 18. Lončar Ivana, naslovni predavač
 19. Mandarić Stipan, naslovni predavač
 20. Matijaš Tatjana, predavač
 21. doc. dr. sc. Jakov Meštrović
 22. doc. dr. sc. Mate Petričević


Katedra za radiološku tehnologiju je ustrojbena jedinica, koje sudjeluju u izvođenju i organiziranju nastavnog i znanstvenog rada koji se održava na odsjecima. Obveza Katedre je provoditi i usklađivati nastavnu i znanstvenu djelatnost na studiju, brinuti se o unaprjeđenju svih oblika nastavne i znanstvene djelatnosti, o izboru i unaprjeđenju nastavnih i znanstvenih kadrova i svim drugim pitanjima važnim za odvijanje nastavne i znanstvene djelatnosti. Članovi Katedre su nastavnici, znanstvenici i suradnici, koji izvode nastavu i obavljaju znanstveno-istraživački rad iz predmeta koji su u sastavu katedre.
Zadaci katedre su: donositi izvedbeni plan znanstvenog i nastavnog rada katedre, izraditi nastavni plan iz predmeta koji su u sastavu katedre za sve studije koji se izvode na Odjelu, predložiti plan novih kadrova, koordinirati rad na studijima Odjela, obrazovati svoje članove, pripremati udžbenike i skripte, imenovati voditelja i mentora studentima i mentore osobama u suradničkim zvanjima, pratiti i analizirati rezultate nastavnog i znanstvenog rada članova katedre.
Na čelu katedre je šef katedre, koji rukovodi radom katedre. Šefa katedre u slučaju nenazočnosti ili spriječenosti zamjenjuje njegov zamjenik. Za šefa katedre ili njegova zamjenika može biti izabran nastavnik Odjela u znanstveno-nastavnom ili nastavnom zvanju, koji izvodi nastavu iz predmeta koji su u sastavu katedre. Šefa katedre i njegov zamjenik za svoj rad su odgovorni katedri i pročelniku Odjela. Mandat šefa katedre i njegova zamjenika traje dvije godine i ista osoba može biti ponovno birana. Šefa katedre i njegova zamjenika, na prijedlog članova katedre i nakon pribavljenog mišljenja Stručnog vijeća Odjela, imenuje pročelnik Odjela. Šef katedre je dužan, nakon što bude predložen od članova katedre, prije imenovanja, predložiti program rada katedre. Katedra se sastaje prema potrebi, a najmanje dva puta u semestru. Na sastancima katedre se vodi zapisnik, čiji se primjerak dostavlja pročelniku Odjela. Katedra odlučuje većinom ukupnog broja članova katedre.
Djelokrug rada šefa katedre je: poduzimati inicijativu za rješavanje problema katedre pred Stručnim vijećem Odjela, pripremiti razvojne planove katedre, predlagati Stručnom vijeću Odjela pokretanje izbora u znanstveno-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja i na odgovarajuća radna mjesta, predlagati oblike i dinamiku stručnog usavršavanja i napredovanja nastavnika i suradnika na katedri, koordinirati rad unutar katedre, brine o kvaliteti i održavanju nastave za predmete u okviru katedre.
U skladu s razvojem Odjela mogu se reorganizirati i mijenjati nazivi postojećih katedri i ustrojavati nove katedre, a u svrhu unapređenja nastavne i znanstvene djelatnosti, boljeg i djelotvornijeg rada u organiziranju studija.

Predmeti katedre: