ODLUKA o rang listi kandidata za studentsku mobilnost u svrhu studija u okviru Erasmus+ programa za akademsku godinu 2019./20. – ljetni semestar  
  1. Rangiraju se kandidati sukladno listi – studentska mobilnost
  Obrazloženje Povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Daniela Šupe Domić, Jadranka Vrsalović dipl. iur. i Mario Podrug mag. med. techn., na sjednici održanoj dana 8. srpnja 2019., utvrdilo je da je Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu zaprimio jednu prijavu za mobilnost kandidata koja udovoljava uvjetima Natječaja. Prema kriterijima Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu utvrđenim Natječajem rangiraju se kandidati sukladno listi za studentsku mobilnost koja je sastavni dio ove Odluke. Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci.   POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv Odluke Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici može se podnijeti žalba čelniku sastavnice u roku od 15 dana od objave Odluke na mrežnim stranicama sastavnice. O žalbi odlučuje čelnik sastavnice u roku od 8 dana od dana isteka roka žalbe. Ako čelnik sastavnice ocijeni da je žalba osnovana, mijenja se rang lista sukladno novoutvrđenom stanju. Istekom roka za odlučivanje o žalbi, Odluka Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici postaje konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu.