Pomoćnik pročelnika Odjela za pravne poslove


Poslovi pomoćnika pročelnika Odjela za pravne poslove:
  • obavlja pravne poslove koji se odnose na statusne promjene Sveučilišnog odjela te poslove vezane za upis u sudski registar i upisnike državnih tijela;
  • izrađuje opće akte i ugovore;
  • rukovodi i usklađuje rad Službe za kadrovske i opće poslove;
  • rješava molbe studenata u prvom stupnju;
  • sudjeluje u izradi izvješća i elaborata u dijelu koji se odnose na funkcioniranje i rad službi Sveučilišnog odjela;
  • daje pravna mišljenja iz područja radno-pravnih odnosa, izbora nastavnika i suradnika;
  • daje pravne savjete o zakonitosti sklapanja ugovora od strane Sveučilišnog odjela s pravnim i fizičkim osobama;
  • daje upravnim i stručnim tijelima mišljenje o nacrtima akata i pravna mišljenja o pitanjima iz djelatnosti rada Sveučilišnog odjela;
  • prati normativnu djelatnost i brine o usuglašavanju općih akata Sveučilišnog odjela s važećim propisima.