Zbog velike zainteresiranosti potencijalnih pristupnika, Uprava Odjela donijela je odluku o ponavljanju natječaja za dostavu prijava za Program Razlikovnog modula.

Dokumentacija se može dostaviti osobno na protokol Odjela ili na e-mail referada@ozs.unist.hr do petka 28. travnja 2021. godine do 14:00 sati

Pristupnici koji su dostavili dokumentaciju u prethodno objavljenom natječaju, ne trebaju ponovno dostavljati dokumentaciju.

Rang lista pristupnika koji su naknadno dostavili dokumentaciju, objavit će se u petak 28. travnja 2023. godine, nakon 15:00 sati.

Pristupnici koji ostvare pravo upisa nakon završene natječajne procedure, upisuju se prema uputama koje će biti objavljene na mrežnim stranicama SOZS-a zajedno s rang listom.