Natječaj za Program razlikovnog modula

Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu raspisuje Natječaj za upis na Program razlikovnog modula (diferencijski ispit) za stjecanje jednog od uvjeta za upis na sveučilišne diplomske studije Sestrinstvo, Fizioterapija i Radiološka tehnologija Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija u akademskoj godini 2024./25.

Ovaj Program namijenjen je stručnim prvostupnicima koji namjeravaju nastaviti visoko obrazovanje na diplomskim sveučilišnim studijima Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija.

Prijave za upis dostavljaju se isključivo poštom od 1. ožujka 2024. do 12. travnja 2024. godine.

Upis pristupnika obavit će se u razdoblju od 25. travnja do 27. travnja 2024.


Sve ostale obavijesti kao i informacije o uvjetima za upis na diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo, Fizioterapija i Radiološka tehnologija pristupnici mogu dobiti na web stranici Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija: http://ozs.unist.hr i u Studentskoj referadi.UPUTE ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU ZA PROGRAM RAZLIKOVNOG MODULA
 
Tekst Natječaja  


Dostava podataka za e-račun putem on-line obrasca
 • Svaki pristupnik na Natječaj za Program Razlikovnog modula obvezan je poslati na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  popunjen i potpisan, skeniran obrazac za dostavu e-računa

 • Studentska referada će dostaviti svakom pristupniku e-račun na iznos od 6,64 EUR na ime troška obrade prijave i razredbenog postupka.
 • Prilikom dostave e-računa, pristupnici će dobiti i šifru pod kojom će njihove prijave biti objavljene na rang listama pristupnika koji su ostvarili pravo upisa. Rang liste neće sadržavati ime i prezime pristupnika, već navedenu šifru prijave.
 • Ukoliko uplata ne bude napravljena temeljem ispostavljenog e-računa, neće se moći evidentirati kao ispravna i samim tim bit će neprihvatljiva, a prijava pristupnika smatrat će se nepotpunom i neće se razmatrati.
 • Potvrdu o uplati temeljem ispostavljenog e-računa potrebno je priložiti s ostalom natječajnom dokumentacijom.
Popuniti i potpisati
"Obrazac prijava Razlikovni modul 2024"


 • Popunjen i potpisan obrazac potrebno je dostaviti zajedno s potvrdom o uplati temeljem ispostavljenog e-računa i ostalom natječajnom dokumentacijom.


Obvezni dokumenti koje pristupnici trebaju priložiti u natječajnoj dokumentaciji, 
ISKLJUČIVO POŠTOM od 01. 03. do 12. 04. 2024.
 1. Potvrdu o uplati 6,64 EUR temeljem ispostavljenog e-računa, na ime troškova obrade prijave i razredbenog postupka;
 2. Popunjen i potpisan "Obrazac prijava Razlikovni modul 2024";
 3. Presliku svjedodžbe/diplome o završenom studiju (ne treba biti ovjerena kod javnog bilježnika);
 4. Kandidati koji su prijediplomski studij završili u inozemstvu, trebaju priložiti potvrdu o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije;
 5. Izvornik Studentske referade s popisom položenih ispita na prethodnom studiju s prosjekom ocjena;
 6. Presliku Rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem e-Građani;
 7. Presliku Vjenčanog lista (ukoliko je došlo do promjene prezimena, a promjena nije evidentirana u Rodnom listu) ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem e-Građani;
 8. Presliku domovnice ili e-Domovnica generirana iz sustava e-Građani;
 9. Presliku osobne iskaznice;
 10. Veliku omotnicu (A4 format) s točnom adresom pristupnika (zbog povrata predane dokumentacije ukoliko se ista osobno ne predigne).


Dostava natječajne dokumentacije

Isključivo poštom od 1. ožujka 2024. do 12. travnja 2024. godine na adresu:

SVEUČILIŠTE U SPLITU
SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA
R. BOŠKOVIĆA 35
p.p. 464
21 000 Split
S naznakom: Razlikovni modul  
Objava rang liste pristupnika
koji su ostvarili pravo upisa
19. travnja 2024. godine

Rang lista pristupnika formira se na temelju prosjeka ocjena s prijediplomske razine 
Pravo na žalbu na ispravnost provedbe postupka
 • Prigovor se podnosi u pisanom obliku Povjerenstvu za upis u roku od 24 sata od objavljivanja rang-liste na mrežnim stranicama SOZS-a, na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Povjerenstvo za upis dužno je razmotriti prigovor kandidata u roku od 24 sata od njegova podnošenja.
Potvrda upisa na Program razlikovnog modula
putem on-line obrasca
 • Svi pristupnici obvezni su potvrditi pristup upisu Programa Razlikovnog modula prema uputama koje će biti objavljene zajedno s rang listom;
 • Studentska referada će pristupnicima dostaviti dva e-računa: jedan za upisninu i jedan za školarinu;
 • Upisnina iznosi 26,54 EUR;
 • Školarina iznosi 796,34 EUR;
 • Potvrde je potrebno napraviti odvojeno i za svaki e-račun dostaviti potvrdu o uplati zajedno s ostalom upisnom dokumentacijom.
Upisna kvota za Program razlikovnog modula
 • Sestrinstvo - 30
 • Fizioterapija - 30
 • Radiološka tehnologija - 30
Upisi pristupnika
 • Osobno ili dostaviti upisnu dokumentaciju preporučeno poštom najkasnije do 26. travnja 2024. godine
 • Upisi će trajati u razdoblju od 25. do 27. travnja 2024. godine
Dokumenti za upis
 1. Potvrda o uplati upisnine temeljem ispostavljenog e-računa - 26,54 EUR
 2. Potvrda o uplati školarine temeljem ispostavljenog e-računa - 796,34 EUR
 3. Matični list - nalijepiti fotografiju u boji (kao za osobne dokumente)
 4. Popunjen i potpisan Ugovor


Ukoliko uplate upisnine i školarine ne budu napravljene temeljem dostavljenih e-računa, neće se moći evidentirati kao ispravne i samim tim bit će neprihvatljive, a upisna dokumentacija pristupnika smatrat će se nepotpunom.
Termini održavanja nastave Termini održavanja