Na temelju čl. 31. st. 5 Statuta Sveučilišta u Splitu i Odluke Senata o pokretanju postupka izbora za članove Senata od 29. lipnja 2017. godine, dopisa prof. dr. sc. Saše Krešića-Jurića o povlačenju kandidature za člana Senata Sveučilišta u Splitu u kategoriji A1 – redoviti profesori iz područja prirodne znanosti, zaprimljenim dana 18. rujna, Povjerenstvo za izbor članova novog saziva Senata Sveučilišta u Splitu umjesto Odluke o utvrđenju liste kandidata za izbor Senata Sveučilišta u Splitu od 14. rujna, koja se stavlja van snage, donijelo je novu  Odluku kojom se utvrđuje lista kandidata po kategorijama.

Odluka Povjerenstva od 18. rujna se nalazi u prilogu.

Odluka_lista kandidata za clanove Senata po kategorijama_nova

Dodatne informacije