Pristupnici koji su do 31. siječnja tekuće godine navršili 24 godine ne moraju polagati državnu maturu. Oni se upisuju temeljem rezultata razredbenog ispita u skladu s definiranim upisnim kvotama.

Upis se obavlja temeljem javnog natječaja i provedenog razredbenog postupka.

Natječaj za upis na studij sadrži:
  • uvjete upisa
  • broj mjesta za upis (upisne kvote)
  • kriterije temeljem kojih se obavlja klasifikacija i odabir kandidata za upis (razredbeni postupak)
  • podatke o ispravama koje podnose uz prijavu za upis
  • rokove za prijavu, žalbu i upis.

Pristupnik je obvezan podnijeti prijavu putem natječajnog obrasca, zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom, do dana utvrđenog u natječaju.
U prijavi pristupnik mora naznačiti za koji se studijski program natječe te je obvezan priložiti sve isprave utvrđene natječajem.
Nepravodobne i nepotpune prijave isključuju se iz daljnjeg postupka.

Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu, prilažu i rješenje o ekvivalenciji stranih svjedodžbi, koje izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje odnosno Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Visinu troška razredbenog postupka za svaku akademsku godinu utvrđuje Stručno vijeće SOZS-a.

Prilikom upisa, pristupnici su obvezni priložiti dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za upis na sveučilišni preddiplomski studijski program Sestrinstva, Primaljstva, Fizioterapije i Medicinsko-laboratorijske dijagnostike (potvrda doktora opće ili obiteljske medicine). SOZS nema poseban obrazac za navedenu potvrdu stoga se ista izdaje na način i u formi koja je uobičajena kod doktora opće ili obiteljske medicine.

Prilikom upisa na sveučilišni preddiplomski studijski program Radiološke tehnologije, pristupnici su obvezni na dan upisa dostaviti svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti osoba, sukladno Pravilniku o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti. Samo specijalist medicine rada/rada i sporta zaposlen u ovlaštenoj medicini rada, koji ima posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke zaštite od ionizirajućeg zračenja, ovlašten je utvrđivati zdravstvenu sposobnost izloženih osoba, donositi ocjenu o zdravstvenoj sposobnosti, potpisati uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i sl.


Temeljem Odluke Vlade RH, Klasa 602-04/12-01/01, Ur. broj: 5030104-12-1 od 17. svibnja 2012. pravo na punu subvenciju u troškovima studija imaju svi redoviti studenti koji po PRVI puta upisuju prvu godinu studija. Sukladno tome, studenti koji upisuju drugi redoviti studij na istoj razini studija, upisuju ga bez subvencije i dužni su platiti puni iznos participacije.
U skladu s navedenim, iznos školarine je 10.000,00 kn, a može se platiti u dvije rate.