Raspored turnusa nastave za studente preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Sestrinstvo za ak. god. 2019./2020.:

Ispitni rokovi za I. godinu studija
Ispitni rokovi za II. godinu studija
Ispitni rokovi za III. godinu studija

1. godina
Osnove upravljanja u zdravstvu
Tjelesna kultura
Engleski jezik I
Zdravstvena psihologija
Komunikacijske vještine
Sociologija zdravlja
Javno zdravstvo
Anatomija
Fiziologija
Biologija
Embriologija i histologija
Osnove zdravstvene njege
Informatika u zdravstvu
Osnove zdravstvene statistike
Osnove zdravstvenog prava
Etika u zdravstvu
Higijena i epidemiologija
Biokemija
Biofizika
Zdravstvena njega u sestrinstvu
Proces zdravstvene njege
Kliničke vještine I


2. godina
Upotreba znanstvene tehnologije
Tjelesna kultura
Patofiziologija
Farmakologija
Ginekologija i porodništvo
Pedijatrija
Interna medicina
Neurologija
Zdravstvena njega odraslih I
Osnove radiologije i zaštite od zračenja
Dijetetika
Uvod u znanstveni rad
Engleski jezik II
Patologija
Mikrobiologija s parazitologijom
Zdravstvena njega majke i novorođenčeta
Zdravstvena njega djeteta
Infektologija
Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi
Kliničke vještine II


3.godina
Zdravstvena njega odraslih II
Psihijatrija i mentalno zdravlje
Zdravstvena njega u zajednici
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje
Palijativna zdravstvena njega
Oftalmologija
Otorinolaringologija
Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika
Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja
Kliničke vještine III
Zdravstvena njega u kući
Zdravstvena njega starijih osoba
Kirurgija, ortopedija i traumatologija
Dermatologija
Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama