Raspored turnusa nastave za studente preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Radiološka tehnologija za ak. god. 2021./2022.:

Termini ispitnih rokova vidljivi su u Studomatu!

1. godina
Osnove zdravstvene njege
Biologija
Fiziologija
Anatomija
Javno zdravstvo
Sociologija zdravlja
Komunikacijske vještine
Zdravstvena psihologija
Engleski jezik I (RT)
Tjelesna kultura I
Osnove upravljanja u zdravstvu
Kliničke vještine I
Radiobiologija i zaštita od zračenja
Radiološka propedeutika
Uvod u radiologiju
Fizika zračenja i elektronika
Biofizika
Biokemija
Higijena i epidemiologija
Etika u zdravstvu
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
Informatika i statistika u zdravstvu


2. godina
Računala u radiologiji
Interna medicina
Radiološka anatomija i patologija
Teorije slikovnog prikaza
Konvencionalne radiološke metode
Film i obrada
Farmakologija
Patofiziologija
Tjelesna kultura II
Upotreba znanstvene tehnologije
Kliničke vještine II
Kontrastna sredstva
Kirurgija i traumatologija
Radiografija skeleta
Radiološki riječnik i norme
Radiološka oprema
Mikrobiologija s parazitologijom
Patologija
Engleski jezik II (RT)
Uvod u znanstveni rad


3. godina
Urgentna stanja u medicini
Radioterapija i onkologija
Intervencijska radiologija
Novije tehnologije u radiologiji
MRI
DSA
Kompjuterizirana tomografija
Ultrazvučna dijagnostika
Kontrola uređaja i procesa
Nuklearna medicina
Kliničke vještine III