Raspored turnusa nastave za studente preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Primaljstvo za ak. god. 2021./2022.:
Termini ispitnih rokova vidljivi su u Studomatu!

1. godina
Osnove upravljanja u zdravstvu
Tjelesna kultura I
Engleski jezik I (P)
Zdravstvena psihologija
Komunikacijske vještine
Sociologija zdravlja
Javno zdravstvo
Anatomija
Fiziologija
Biologija
Embriologija i histologija
Osnove zdravstvene njege
Informatika i statistika u zdravstvu
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
Etika u zdravstvu
Higijena i epidemiologija
Biokemija
Biofizika
Uvod u primaljstvo
Primaljska skrb kod fiziološke trudnoće
Kliničke vještine I
Proces zdravstvene njege


2. godina
Upotreba znanstvene tehnologije
Tjelesna kultura II
Patofiziologija
Farmakologija
Porodništvo
Osnove radiologije i zaštite od zračenja
Osnove instrumentiranja u ginekologiji i porodništvu
Primaljska skrb u porodu
Primaljska skrb zdravog novorođenčeta
Uvod u znanstveni rad
Engleski jezik II (P)
Patologija
Mikrobiologija s parazitologijom
Pedijatrija
Dijetetika
Primaljska skrb u babinju
Kliničke vještine II
Patronaža i rad primalje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Biološke osnove razvojnih poremećaja
Hitna stanja u ginekologiji i porodništvu
Višeplodne trudnoće
Psihologija porodne boli


3. godina
Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja
Primaljska skrb kod rizičnih trudnoća
Primaljska skrb kod komplikacija u porodu
Promocija reprodukcijskog zdravlja, spolni odgoj i planiranje obitelji
Ginekologija
Urgentna stanja u medicini
Neonatologija
Primaljska skrb u ginekologiji
Organizacija, upravljanje i administracija u primaljstvu
Kliničke vještine III
Primaljska skrb kod komplikacija u babinju
Primaljska skrb ugroženog novorođenčeta i nedonoščeta
Dermatologija
Infektologija
Interna medicina
Kirurgija, ortopedija i traumatologija
Neurologija i psihijatrija
Oftalmologija