Raspored turnusa nastave za studente preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Medicinsko laboratorijska dijagnostika za ak. god. 2020./2021.:


Ispitni rokovi za I. godinu studija
Ispitni rokovi za II. godinu studija
Ispitni rokovi za III. godinu studija

1. godina
Osnove zdravstvene njege
Embriologija i histologija
Biologija
Fiziologija
Anatomija
Javno zdravstvo
Sociologija zdravlja
Komunikacijske vještine
Zdravstvena psihologija
Engleski jezik I
Tjelesna kultura
Osnove upravljanja u zdravstvu
Kliničke vještine I
Opća i analitička kemija
Organska kemija
Matematika
Uvod u laboratorijsku medicinu
Biofizika
Biokemija
Higijena i epidemiologija
Etika u zdravstvu
Osnove zdravstvenog prava
Osnove zdravstvene statistike
Informatika u zdravstvu


2. godina
Laboratorijske histopatološke tehnike
Citologija i histologija
Biokemija II
Fizikalne metode u MLD
Osnove hematologije i koagulacija
Farmakologija
Patofiziologija
Tjelesna kultura
Upotreba znanstvene tehnologije
Kliničke vještine II
Računalna obrada laboratorijskih podataka (LIS)
Instrumentalne tehnike u MLD
Stanična biologija s osnovama genetike
Mikrobiologija s parazitologijom
Patologija
Engleski jezik II
Uvod u znanstveni rad


3.godina
Laboratorijska hematologija i koagulacija
Osnove transfuzijske medicine i transplantacije
Klinička biokemija
Urgentna stanja u medicini
Kontrola kvalitete u medicinsko laboratorijskoj dijagnostici
Automatizacija u medicinsko laboratorijskoj dijagnostici
Laboratorijska imunologija s imunokemijom
Tehnike molekularne biologije u medicini
Klinička mikrobiologija
Kliničke vještine III