Raspored turnusa nastave za studente preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Fizioterapija za ak. god. 2021./2022.:

Termini ispitnih rokova vidljivi su u Studomatu!


1. godina
Osnove zdravstvene njege
Embriologija i histologija
Biologija
Fiziologija
Anatomija
Javno zdravstvo
Sociologija zdravlja
Komunikacijske vještine
Zdravstvena psihologija
Engleski jezik I (F)
Tjelesna kultura I
Osnove upravljanja u zdravstvu
Kliničke vještine I
Biomehanika
Osnove motoričkih transformacija I
Klinička kineziologija
Fizioterapijska procjena
Uvod u fizioterapiju
Biofizika
Biokemija
Higijena i epidemiologija
Etika u zdravstvu
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
Informatika i statistika u zdravstvu


2. godina
Fizikalni čimbenici u terapiji
Kliničke znanosti neuropsihijatrije i pedijatrije
Kliničke znanosti u ginekologiji i internoj medicini
Kliničke znanosti lokomotornog sustava i sporta
Farmakologija
Patofiziologija
Tjelesna kultura II
Upotreba znanstvene tehnologije
Kliničke vještine II
Specijalne teme iz motoričkih transformacija
Fizioterapija lokomotornog sustava
Manualne fizioterapijske vještine
Mikrobiologija s parazitologijom
Patologija
Engleski jezik II (F)
Uvod u znanstveni rad
Osnove radiologije


3. godina
Urgentna stanja u medicini
Rehabilitacija u neurologiji i reumatologiji
Kliničke vještine III
Kliničke vještine IV
Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji
Specijalne teme iz ginekologije i pedijatrije
Fizioterapijske vještine u neurorehabilitaciji
Funkcionalna anatomija muskuloskeletnog sustava
Gerontologija
Osnove radne terapije
Primjenjena neuroanatomija
Sport osoba s invalidnošću
Palijativna skrb