Sestrinstvo

Raspored turnusa nastave za studente preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Sestrinstvo za ak. god. 2014./2015.:

I. godina studija

ISPITNI ROKOVI

 • Engleski jezik
 • Anatomija
 • Embriologija i histologija
 • Prehrana
 • Medicinska sociologija
 • Epidemiologija
 • Javno zdravstvo
 • Osnove upravljanja u zdravstvu
 • Biologija
 • Komunikacijske vještine
 • Osnove zdravstvene njege
 • Osnove zdravstvenog prava
 • Etika u zdravstvu
 • Biofizika
 • Zdravstvena psihologija
 • Informatika u zdravstvu
 • Zdravstvena njega u sestrinstvu
 • Biokemija
 • Fiziologija
 • Osnove zdravstvene statistike
 • Proces zdravstvene njege
 • Higijena
 • Klinička praksa I

II. godina studija

ISPITNI ROKOVI

 • Infektologija
 • Patofiziologija
 • Interna medicina
 • Upotreba znanstvene tehnologije
 • Farmakologija
 • Neurologija
 • Zdravstvena njega internističkih i neuroloških bolesnika
 • Pedijatrija s neonatologijom I
 • Pedijatrija s neonatologijom II
 • Ginekologija
 • Zdravstvena njega djeteta
 • Zdravstvena njega majke i novorođenčeta
 • Patologija
 • Kontrola i prevencija infekcija i kontrola kvalitete
 • Mikrobiologija s parazitologijom
 • Zdravstvena njega bolesnika sa zaraznim bolestima
 • Koordinacija i supervizija zdravstvene njege
 • Uvod u znanstveni rad
 • Klinička praksa II

III. godina studija

ISPITNI ROKOVI

 • Urgentna stanja u medicini
 • Oftalmologija
 • ORL
 • Kirurgija, otropedija i traumatologija
 • Psihijatrija
 • Psihologija boli
 • Poslovni procesi, administracija i medicinska dokumentacija
 • Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika
 • Zdravstvena njega kirurških bolesnika
 • Dermatologija
 • Biologijske osnove ponašanja
 • Zdravstvena njega u zajednici
 • Metode zdravstvenog odgoja i promocije zdravlja
 • Ulkusna bolest
 • Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama
 • Klinička praksa III

 

Tjelesna i zdravstvena kultura - web predavanje; raspored sportskih aktivnosti

Dodatne informacije